Home / Ա / Նիւթեր / Կրօնագիտական-հաւատամքներ (page 2)

Կրօնագիտական-հաւատամքներ

ՀԱՅ ԿՐՕՆԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ԲԱՐԵՒԵԼՈՒ ՏԻՏՂՈՍՆԵՐ

Հայ Կրօնաւորներու Բարեւելու Տիտղոսներ –Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Աստիճանաւորներու Խօսակցութեան պահուն՝ կաթողիկոսին պէտք է ըսել Վեհափառ Տէր: Արքեպիսկոպոսին կամ Եպիսկոպոսին՝ Սրբազան Հայր: Ծայրագոյն Վարդապետին, Վարդապետին եւ Աբեղային՝ Հայր Սուրբ: Քահանային՝ Տէր Հայր: Սարկաւագին Տիրացու: Իսկ բարեւելու ժամանակ՝ քահանայէն վեր բոլոր աստիճանաւորներուն՝ Աստուած օգնական, Վեհափառ Տէր կամ Սրբազան Հայր կամ Հայր Սուրբ: …

Read More »

EXORCIST

Exorcist An exorcist is a person who performs exorcism, the ridding of demons or other supernatural beings who have possessed a person, or (sometimes) a building or other object. Exorcists in various religions Catholicism “Exorcist” was one of the four minor orders in the ministry Roman Catholic Church, received after …

Read More »

ETYMOLOGY

Etymology The word hermeneutics is a term derived from ‘Ερμηνεύς, the Greek word for interpreter. This is related to the name of the Greek god Hermes in his role as the interpreter of the messages of the gods. Hermes was believed to play tricks on those he was supposed to …

Read More »