Home / Ա / Նիւթեր / Քաղաքագիտական / 11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ

11 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ

11

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹ

Քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը եւ բովանդակութիւնը

Մշակոյթ հասկացութիւնը բազմանշանակ է  եւ կ՛ընդգրկէ մարդկային կեանքի բոլոր բնագաւառները, առ այդ, գոյութիւն ունի ինչպէս հոգեւոր մշակոյթ, տնտեսական մշակոյթ, իրաւական մշակոյթ, կառավարման մշակոյթ եւայլ հասկացութիւնները, այնպէս ալ քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնը:

Քաղաքական մշակոյթ [քմ], որպէս հասարակական երեւոյթ, գոյութիւն ունեցած է շատ աւելի առաջ, քան որպէս ձեւաւորուած գիտութիւն:

Մշակոյթ բառը կ՛ընդգրկէ  հոգեւոր մշակոյթի որոշակի մասը միայն:

Եթէ քաղաքականութեան նպատակը իշխանութեան նուաճումն ու պահպանումն է, ապա մշակոյթի իմաստը անհատի վերափոխման ու զարգացման մէջ է: Ահա եւ քկ բառի ամբողջական իմաստը:

Ընդհանրապէս մշակոյթն իր ամբողջական իմաստով, շարժընթացի մէջ է, հետեւաբար նաեւ քմ, որ փոխազդերութեան մէջ գտնուելով քաղաքական համակարգի եւ մշակութային այլ ենթաշերտերու հետ, նոյնպէս կը գտնուի մշտական շարժընթացի մէջ:

Քաղաքականութիւնն ու մշակոյթը կը գտնուին փոխադարձ կապի եւ ազդեցութեան մէջ: Ինչպէս նշուեցաւ, եթէ քաղաքականութեան իմաստը կը կայանայ իշխանութեան նուաճման եւ պահպանման մէջ, ապա մշակոյթի իմաստը կը կայանայ հասարակութեան վերափոխման եւ զարգացման մէջ: Երկուքի միասնական հասկացութիւնը քաղաքական մշակոյթ հասկացութիւնն է, որ կ՛ընդգրկէ իշխանութիւններու, կառավարութեան, հասարակական տարբեր հաստատութիւններու քաղաքական գործունէութիւնները եւ հասարակութեան քաղաքական վարքագիծերը, հասարաքաղաքական արժէքներն ու անոնց ձեւաւորման գործընթացը, եւայլն:

Հասարակութեան մէջ քմ զարգացման աստիճանի մասին կը վկայեն հասարակութեան կողմէ իշխանութիւններու որդեգրած քաղաքականութեան իմացութեան, ըմբռնման եւ գործադրման աստիճանը: Իսկ իշխանութիւններու կողմէ՝ հասարակութեան օրէնսդրական իրաւունքներու յարգումը:

ՔՄ տարատեսակութիւնները (որն կախուած է բազմաթիւ գործօններէ՝ պատմամշակոյթային աւանդոյթներ, ազգային եւ հաւաքական իւրայատկութիւններ, իշխանութիւններու տեսակներ, տնտեսական համակարգեր, բնատարածքներ եւայլն) ժամանակի եւ տարածութեան մէջ, թոյլ կու տան հասկնալու որոշ քաղաքական համակարգերու անկայունութիւնն ու պարտելիութիւնը: Ուստի իշխանութիւններ իրենց օրինականութեան պահպանման առումով, պարտաւոր են հաշուի նստելու այդ ամէնուն հետ:

 

Քաղաքական մշակոյթի պարտականութիւնները

Վերոնշեալներէն կարելի է եզրակացնել, որ քմպ են.-

ա.-Բարձր քաղաքական գիտակցութեան տէր անհատի ձեւաւորումն ու հասարակաքաղաքական հաւաքական գիտակցութեան բարձրացումը:

բ.-Պատմական, հասարաքաղաքական կուտակուած փորձի, աւանդոյթներու եւ ազգային արժէքային համակարգի փոխանցումը յաջորդ սերունդներուն:

գ.-Քաղաքական նախկին փորձի, արժէքներու, չափանիշներու եւ հաստատութիւններու զարգացում եւ հարստացում:

 

Քաղաքական մշակոյթի կառուցուածքային տարրերը

ՔՄ կառուցուածքային տարրեր կը նշանակէ այն մեքանիզմները, որոնք ձեւաւորուած են պատմականօրէն եւ որոնց միջոցով կ՛իրականացնեն քաղաքական նպատակաուղղուած գործունէութիւն:

Այդ մեքանիզմները կը ներկայացնեն քաղաքական փորձը, քաղաքական աւանդոյթները, գործադրման եղանակները, քաղաքական գիտելիքները, համոզմունքները, արժէքները, նորմերը, քաղաքական հաստատութիւնները եւայլն:

Նշուածներէն կարելի է եզրականացնել, որ քմ կ՛ընդգրկէ մարդկային զարգացման նպաստող հասարաքաղաքական բոլոր գիտելիքները: Ընդհանրապէս կուլտուրան չափանշային է եւ մարդ անհատին կը պարտադրէ որոշակի նորմերու կատարում, որու կատարման պարագային միայն, տուեալ անձը կարելի է համարել քաղաքականապէս մշակուած:

Անհատի մօտ քմ դաստիարակման գործընթացին հարկաւոր է ընթացք տալ, բոլոր քաղաքացիներուն համար հաւասարապէս երկու կարեւոր արժէքային խումբերու փոխանցումով: Առաջինը՝ կարգ ու կանոնի դաստիարակումն է, որու միջոցով ենթական կրնայ կողմնորոշուիլ եւ աջակցիլ հասարակական կայունութեան հաստատման եւ պահպանման, երկրորդը՝ զարգանալու ձգտման մշակումն է հասարակական անխուսափելի փոփոխութիւններու ապահովման նպատակով:

Քաղաքական մշակոյթի դասակարգումը

Ա- ՔՄ զարգացումը հասարակութեան մէջ, կը սկսի քաղաքական գիտելիքներու իւրացումով, որ հնարաւորութիւն կու տայ քաղաքացիին անձնական իր կարծիքները կամ գնահատականները տալ քաղաքական անցուդարձերու մասին: Կարծիքը ինքնին կարելի է համարել գիտելիքի պարզ մակարդակ:

Բ-ՔՄ աւելի բարձր զարգացածութեան մասին կը հաստատէ քաղաքական գաղափարներու առկայութիւնը, որ արդիւնք է քաղաքական կեանքի օրինաչափութիւններու, իրադարձութիւններու եւ երեւոյթներու փոխկապուածութիւններու մեկնաբանման:

Գ-ՔՄ իւրայատուկ մակարդակ է արդէն քաղաքական մտածողութիւնը, որ ատակ է թափանցելու քաղաքական երեւոյթներու եւ իրադարձութիւններու էութեան մէջ եւ կատարելու նոր եզրայանգումներ:

Դ- Քաղաքական մտածողութիւնը անպայմանօրէն անհատին կու տայ ՔՄ նոր մակարդակ՝ քաղաքական համոզմունքներ եւ կողմնորոշումներ:

Ա- Քաղաքական կողմնորոշումներն ալ կը բերեն պատկանելիութեան կողմնորոշում եւ համապատասխան քաղաքական գործունէութիւն:

Քաղաքական գործառնութիւնները կրնան ըլլալ՝

ա- Կողմնորոշում դէպի քաղաքական օտարացում:

բ-        >>             >>           >>          բացասականութիւն:

գ-      >>              >>            >>     դրական  գործողութիւններ՝ քաղաքական կուսակցութիւններու միջոցով:

Ամերիկացի Ռոզենպաումը առաջարկած է կողմնորոշման հետեւեալ տարբերակները.-

 

ա- Կողմնորոշում դէպի կառավարական կառոյցները:

բ-            >>            >>     այլ քաղաքական համակարգեր:

գ-            >>            >>     սեփեկան քաղաքական գործունէութիւն:

 

Ըստ քաղաքական փոփոխութիւններու կարելի է տարբերակել նաեւ՝

ա- պահպանողական, բ-բարենորոգչական եւ գ- յեղափոխական կողմնորոշումներ:

 

Ըստ արժէքներու, վարքագիծերու եւ իշխանութեան կազմակերպման եղանակներուն, կը տարբերակեն քմ հետեւեալ ձեւերը՝

ա-Նահապետական քաղաքական մշակոյթ

բ-Ենթարկման ք.մ: Ան իր մէջ կը պարունակէ նաեւ ենթամշակոյթներ՝ տարածքային, լինկիվիստական [լեզուական], հասարակա-տնտեսական, կրօնական, եւայլն:

գ- Աշխատունակ քաղաքական մշակոյթ

Դեռ աւելին կարելի է տարբերակել ըստ առաջընթացի եւ վերափոխումներու՝ փակ եւ բաց կամ առաջադիմական եւ յետադիմական Քաղաքական մշակոյթներ: Ըստ գաղափարական հիմքի՝ սոցիալիստական, սոցիալ-դեմոկրադական, ազատական եւ պահպանողական քաղաքական մշակոյթներ: Ըստ տարածքային հիմքի՝ Եւրոպական, արեւմտեան,արեւելեան, ասիական քաղաքական մշակոյթներ:

Ալմոնտը եւ Վերպը քաղաքական մշակոյթի բարձրագոյն ձեւը կը համարեն քաղաքականութեան մշակոյթը, որ յատուկ է ԱՄՆ եւ Անգլիոյ, եւ լայնօրէն կ՛արտայայտէ հասարակայնութեան ազատութիւններու  եւ քաղաքական կեանքի կայունութեան օրգանական զուգակցումը:

 

 

 

About talar

Check Also

ԹՈՒՐՔՄԵՆՉԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ 10 ՓԵՏՐՈՒԱՐ1828

Հաշտութեան պայմանագիր Ռուսաստանի եւ Պարսկաստանի միջեւ: Այս հաշտութեամբ աւարտած է 1826 -1828 ի Ռուս-Պարսկական պատերազմը: …

Leave a Reply