Home / Ա / Նիւթեր / Գաղափարական / ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ
27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն
զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին

27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ:

Յու­լի­սի այս օրը, 28 տա­րի առաջ, Լիզ­պո­նի մէջ, թր­քա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը արիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­կա­կան իւ­րօ­րի­նակ Ող­ջա­կիզ­ման:

Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին հինգ երի­տա­սարդ հա­յոր­դի­ներ: Հինգն ալ Հ.Յ.Դ. Լի­բա­նա­նի Երի­տա­սար­դա­կան Միու­թեան ան­դամ­ներ էին, որոնք «Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Բա­նակ»ի անու­նով գրա­ւե­ցին եւ ու­ժա­նա­կով պայ­թե­ցու­ցին ու օդը հա­նե­ցին թր­քա­կան պե­տու­թիւնը խորհր­դան­շող շէն­քը՝ ինք­նաս­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թեամբ եւ հե­րո­սա­կան գա­ղա­փա­րա­պաշ­տու­թեամբ Հայ Դա­տի պայ­քա­րին նուի­րա­բե­րե­լով իրենց գե­րա­գոյ­նը, դե­ռա­տի կեան­քը:

Արա Քըր­ճալ­եան, Վա­չէ Տաղլ­եան, Սի­մոն Եահնի­եան, Սեդ­րակ Աճէմ­եան եւ Սար­գիս Աբ­րա­համ­եան կը կոչ­ուէ­ին Լիզ­պո­նի Ող­ջա­կէզ­նե­րը: Սի­մո­նը նա­հա­տակ­ուե­ցաւ գոր­ծո­ղու­թեան առա­ջին փու­լին, դես­պա­նու­թեան հա­մա­լի­րը գրա­ւե­լու գրո­հի ըն­թաց­քին: Արա, Վա­չէ, Սեդ­րակ եւ Սար­գիս չու­շա­ցան մի­ա­նա­լու մար­տի­րո­սա­ցած իրենց ըն­կե­րոջ՝ յա­նուն Ազ­գի եւ Հայ­րե­նի­քի վե­րա­տի­րաց­ման հա­յոց պայ­քա­րին Ող­ջա­կիզ­ման աւանդ մը կտա­կե­լով մեր սե­րունդ­նե­րուն:

Կայ­ծակ­նա­յին արա­գու­թեամբ իրա­գործ­ուած ամ­բողջ գոր­ծո­ղու­թիւնը այն­քան ցն­ցիչ էր, որ ոչ միայն աշ­խար­հով մէկ ցր­ուած պա­հան­ջա­տէր հա­յու­թիւնը, այլ նա­եւ Հայ­կա­կան Իրա­ւուն­քին ու Ար­դա­րութ­եան շուրջ ու­րաց­ման պատ քա­շած ցե­ղաս­պան Թուրք­ի­ան եւ անոր հետ քայլ պա­հող Ամօ­թա­լի Լռու­թեան մե­ծա­պե­տա­կան ու­ժե­րը սահմռ­կե­ցան:

Լիզ­պո­նի Հին­գին անու­նով եւ մի­ջազ­գա­յին զանգ­ուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան բո­լոր մի­ջոց­նե­րով՝ Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Բա­նա­կը ան­մի­ջա­պէս տա­րա­ծեց հան­րա­յին կար­ծի­քը լու­սա­բա­նող հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը.- «Մենք որո­շած ենք պայ­թեց­նել այս շէն­քը եւ մնալ անոր փլա­տակ­նե­րուն տակ: Ասի­կա ո՛չ ինք­նաս­պա­նու­թիւն է, ոչ ալ խե­լա­գա­րու­թեան դրր­սե­ւո­րում մը, այլ ընդ­հա­կա­ռակն՝ մեր զո­հա­բե­րումն է ազա­տութ­եան բա­գի­նին»:

Լիզ­պո­նի Հին­գին հա­րա­զատ­նե­րուն, ըն­կեր­նե­րուն եւ աշ­խար­հաս­փիւռ հա­յութ­եան հա­մար օրին դժ­ուար եղաւ հա­ւա­տալ, որ այն­քա¯ն կեն­սու­րախ եւ ապա­գա­յի հե­ռան­կար­նե­րով խան­դա­վառ հա­յոր­դի­ներ, իրենց ան­ձին օրի­նա­կով, որո­շած էին գոր­ծով հաս­տա­տել – հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ Հա­յաս­տա­նի ազա­տագ­րու­թեան պայ­քա­րին ծա­ռա­յե­լու ճամ­բուն վրայ – գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան պատ­րաստ գտն­ուե­լու իրենց գա­ղա­փա­րա­կան ուխ­տը:

Իսկ թր­քա­կան պե­տու­թիւնն ու մե­ծա­պե­տա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը, ցե­ղաս­պա­նու­թեան եւ անար­դա­րու­թեան վրայ իրենց խարս­խած աշ­խար­հա­կար­գին հան­գիս­տը վե­րա­հաս­տա­տե­լու խու­ճա­պով, տեն­դա­գին լծ­ուե­ցան՝ իրենց իսկ բա­ռե­րով «Հայ­կա­կան Ահա­բեկ­չու­թեան նո­րա­յայտ վտան­գը» խեղ­դե­լու ան­նե­րե­լի ար­շա­ւին… Մե­ծա­պե­տա­կան աշ­խար­հը ցնց­ուե­ցաւ, բայց չկր­ցաւ սթա­փիլ մարդ­կա­յին Խղճմ­տան­քին պար­տադր­ուած մա­հա­քու­նէն եւ անձ­նա­տուր դար­ձաւ Իրա­ւուն­քի ու Ար­դա­րութ­եան պայ­քա­րին Պե­տա­կան Ահա­բեկ­չութ­եամբ պա­տաս­խա­նե­լու մո­լո­րան­քին:

Որո­շա­կի ժա­մա­նակ պէտք եղաւ, որ­պէս­զի Լիզ­պո­նի Հին­գին գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թիւնը հա­յե­րուս եւ ողջ աշ­խար­հին հասկ­նա­լի դառ­նայ իրենց իսկ խոս­տո­վա­նութեամբ՝ նախ­քան գրո­հը կա­տար­ուած տե­սագ­րու­թեամբ.

«Առանց հայ­րե­նի­քի, առանց մայր հո­ղին՝ ո՛չ ապա­գայ կայ, ո՛չ կեանք, ո՛չ ըն­տա­նիք կþըլ­լայ: Առանց մայր հո­ղին, առանց ազ­գին, որե­ւէ ըն­տա­նիք գո­յու­թիւն չþու­նե­նար»,- հա­ւա­տա­ցած էր Արան:

– «Շատ հպարտ եմ, որ հայ ծնած եմ, որով­հե­տեւ հայ պի­տի մեռ­նիմ: Շատ ու­րախ եմ այս գոր­ծո­ղու­թեամբ: Հի­մա մեր ապ­րած կեան­քը իս­կա­պէս որ կեան­քէ զատ՝ ամէն ին­չի կը նմա­նի: Կþապ­րինք ու­րի­շին տի­րա­պե­տու­թեան տակ, ու­րի­շին խա­մա­ճիկ­ներն ենք»,- աւել­ցուց Սի­մո­նը:

– «Ինչ­պէս որ կþըսէ եր­գը (Սար­դա­րա­պա­տի հե­րոս­նե­րուն նուիր­ուած եր­գը), «Երբ չի մնում ելք ու ճար, խեն­թերն են գըտ­նում հնար»: Այո՛, մենք խեն­թեր ենք, բայց չա­կերտ­եալ խեն­թեր: Եկէ՛ք, մի­ա­ցէ՛ք մե­զի: Կը հա­ւա­տամ, որ կը տի­րա­նանք մեր հայ­րե­նի­քին»,- յայ­տա­րա­րեց Սա­գոն:

– «Ես բնա­կան մա­հով պի­տի չմեռ­նիմ. զո­հը պի­տի չըլ­լամ ճա­կա­տագ­րի խա­ղե­րուն: Ես Հայ Դա­տի զի­նուոր եմ. կեանքս պի­տի զո­հեմ այդ ճամ­բուն վրայ»,- ընդգ­ծեց Վա­չէն:

– «Մենք առա­ջին­նե­րը չենք, որ կը քա­լենք, մեզ­մէ առաջ շա­տեր քա­լած են եւ կը յու­սամ, որ մեզ­մէ աւե­լի լա­ւերն ալ պի­տի գան, մեզ­մէ աւե­լի գոր­ծեր պի­տի ընեն»,- պատ­գա­մեց Սեդ­րա­կը:

«Ահա այս­պէ՛ս ար­շա­ւե­ցին Լիզ­պոն զոհ­ուած քաջ ըն­կեր­ներ»ը:

Եւ որ­քան տա­րի­նե­րը կþանց­նին ու ժա­մա­նա­կը յու­շե­րու մէջ կþամ­փո­փէ օրին ապրուած բո­լո­րիս ցաւն ու կս­կի­ծը, այն­քան Լիզ­պո­նի հե­րո­սա­կան քայ­լը պա­րու­րած խորհր­դա­ւո­րու­թիւնը իր տե­ղը կը զի­ջի պարզ ու պայ­ծառ պատ­գա­մին առ­ջեւ Հինգ Ող­ջա­կէզ­նե­րու գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րութ­եան:

Փաս­տօ­րէն 27 Յու­լիս 1983-ին, դէմ յան­դի­ման Լիզ­պո­նի մէջ հինգ հայ երի­տա­սարդ­նե­րու ող­ջա­կի­զու­մին՝ հա­մայն մարդ­կու­թիւնը բա­ցաւ աչ­քե­րը եւ անդ­րա­դար­ձաւ այն խոր վէր­քին, որ 1915-ին թր­քա­կան պե­տու­թեան ցե­ղաս­պա­նա­կան ոճի­րով բաց­ուե­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դին եւ հայ մար­դոց էու­թեան մէջ:

Եւ որ­քան տա­րի­նե­րը ան­ցան, այն­քան Լիզ­պո­նի Անձ­նա­զո­հու­թեան տա­րե­լի­ցը այ­սօր պա­տա­հած, մեր աչ­քե­րուն առ­ջեւ պարզուած ող­բեր­գու­թեան պէս շա­րու­նա­կեց ցն­ցել մեզ՝ ողջ էու­թեամբ:

Տար­բեր ալ չէր կր­նար ըլ­լալ, որով­հե­տեւ Գե­րա­գոյն Զո­հա­բե­րու­թեան իրենց պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը այդ­պէ՛ս, ող­բեր­գա­կա­նօ­րէն պար­զե­լով՝ Լիզ­պո­նի Հին­գը աշ­խար­հով մէկ լսե­լի դար­ձու­ցին Հա­յուն բո­ղոքն ու ցա­սու­մը Լռու­թեան այն ծան­րա­նիստ պա­տին դէմ, որ թր­քա­կան պե­տութ­եան ու­րա­ցու­մով եւ մե­ծա­պե­տա­կան աշ­խար­հի մեղ­սակ­ցու­թեամբ հիւս­ուած էր՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի եւ Հա­յաս­տա­նի նկատ­մամբ թր­քա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ահա­ւոր ցե­ղաս­պա­նու­թեան, հա­յոց հո­ղե­րու բռ­նագ­րա­ւու­մին ու հայ­կա­կան իրա­ւունք­նե­րու ոտ­նա­կոխ­ման շուրջ:

Սե­փա­կան կեան­քի զո­հա­բե­րու­թեան գնով Լիզ­պո­նի Հին­գը, աշ­խար­հով մէկ, դղրդա­ցու­ցին հայ­կա­կան Իրա­ւուն­քի եւ Ար­դա­րու­թեան պա­հան­ջա­տի­րա­կան ցա­սու­մը: Բա­րօր կեան­քի յոյ­սե­րով լե­ցուն երի­տա­սար­դա­կան իրենց կեան­քը այդ­պէս՝ իբ­րեւ աշ­խար­հի որե­ւէ ան­կիւնը թր­քա­կան պե­տութ­եան դէմ պայ­թե­լու պատ­րաստ ու­ժա­նակ, լա­րե­ցին ու պայ­թե­ցու­ցին Լիզ­պո­նի Հինգ հե­րոս­նե­րը, որով­հե­տեւ առանց Հա­յաս­տա­նի ու հայ ժո­ղո­վուր­դի ազա­տու­թեան՝ Հա­յը չու­նէր կեան­քի եւ բա­րօ­րու­թեան լի­ար­ժէք ու լի­ի­րաւ՝ ազ­գա­յի՛ն հե­ռան­կար:

Եւ Լիզ­պո­նի Հին­գին գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թիւնը միայն անոնց անձ­նա­կան ընտ­րան­քը չե­ղաւ: Իւ­րա­քան­չիւ­րին մէջ եւ հա­ւա­քա­բար բո­լո­րին մի­ա­ձոյլ օրի­նա­կով՝ հայ ժո­ղո­վուր­դի ամ­բողջ սե­րունդ մը արար-աշ­խար­հին լսե­լի եւ շօ­շա­փե­լի դար­ձուց մի­եւ­նոյն ընտ­րան­քը: Եղեռ­նէն վե­րապ­րած հա­յու­թեան սփիւռ­քա­ծին այդ սե­րուն­դը ամէն հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նէր տար­բեր ընտ­րանք կա­տա­րե­լու, կեան­քի մէջ յա­ջո­ղե­լու, երի­տա­սար­դա­կան թա­փով նուա­ճում­ներ իրա­կա­նաց­նե­լու, Հա­յաս­տանն ու հա­յու­թիւնը հա­մաշ­խար­հա­յին ազ­գի պատ­ուան­դա­նին բարձ­րաց­նե­լու: Եւ այդ սե­րուն­դը ան­շուշտ կþու­զէր, որ Թուրք­իոյ գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած եւ վերս­տին ծաղ­կող հայ ժո­ղո­վուր­դը իր ար­ժա­նի տե­ղը գրա­ւէր արե­ւուն տակ, մեծ ու փոքր ածու բո­լոր ազ­գե­րու շար­քին:

Եւ ճիշդ այդ ընտ­րան­քին գլ­խա­ւոր ու անհ­րա­ժեշտ պայ­մա­նը՝ Ազատ, Ան­կախ եւ Մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նի ան­փո­խա­րի­նե­լի կըռ­ուա­նը ապա­հո­վե­լու մղումն էր, որ դէ­պի Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան բա­գի­նը առաջ­նոր­դեց քայ­լե­րը Սա­գո­յի եւ Սի­մո­նի, Սեդ­րա­կի ու Վա­չէի եւ Արայի:

Տար­բեր տեղ պէտք չէ փնտ­ռել բա­ցատ­րու­թիւնը այն կոտ­տա­ցող վէր­քին, որ ամէն Յու­լի­սի վեր­ջե­րուն այս աս­տի­ճան կը խռո­վէ միտքն ու հո­գին հայ մար­դոց:

Լիզ­պո­նի Հին­գին հետ, գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան բա­գի­նին վրայ, փաս­տօ­րէն մար­տի­րո­սա­ցաւ հա­րա­զատ բջիջ մը իւ­րա­քան­չիւր հա­յու սր­տէն ու մտ­քէն, մարմ­նէն ու հոգի­էն:

Եւ որ­քան ժա­մա­նա­կը թա­ւա­լի, այն­քան կը վե­րա­նո­րոգ­ուի Լռու­թեան մեծ Ոճի­րին բա­ցած վէր­քը հայ մար­դու էու­թեան, յոյ­զե­րու եւ մտա­ծում­նե­րու խոր­քին. չսպ­ի­ա­ցող վէր­քը՝ ցե­ղաս­պա­նու­թեան են­թարկ­ուած, հայ­րե­նի հո­ղէն տե­ղա­հան­ուած եւ աշ­խար­հով մէկ հող­մաց­րիւ դար­ձած հա­յու­թեան, որուն կը շա­րու­նա­կեն զլա­նալ պատ­մա­կան ճշ­մար­տու­թեան խոս­տո­վա­նու­թիւնն ան­գամ:

Իբ­րեւ այդ­պի­սին՝ Լիզ­պո­նի Հին­գին գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թիւնը ան­շէջ հուր մը վա­ռեց հա­յու են­թա­գի­տակ­ցու­թեան, այ­լեւ ինք­նա­գի­տակ­ցու­թեան մէջ:

Եւ որ­քան ալ ան­տաշ հն­չեն Արա Քըր­ճալ­եա­նի բեր­նով Լիզ­պո­նի Հին­գին պատ­գա­մը խտաց­նող բա­ռե­րը, Հա­յու Գե­րա­գոյն Զո­հա­բե­րու­թեան այդ ան­վե­հեր ուխ­տա­ւոր­նե­րը ամե­նայն պար­զու­թեամբ ապ­րող­նե­րուս սոր­վե­ցու­ցին, որ առանց հայ­րե­նի­քի եւ ազ­գի՝ ոչի՛նչ կայ եւ ոչի՛նչ կþար­ժէ կեան­քը:

Շատ գր­ուած է եւ տա­կա­ւին եր­կար ժա­մա­նակ ու միշտ պի­տի գր­ուի Լիզ­պո­նի Հին­գին մա­սին, անոնց գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան մէջ խտա­ցած գա­ղա­փա­րա­կան ան­կորն­չե­լի խոր­հուր­դին եւ պատ­գա­մին մա­սին: Անոնք «խենթ»եր էին, կեն­սու­րախ զա­ւակ­ներն էին հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թր­քա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած, հայ­րե­նա­զուրկ դար­ձած հայ­րե­րու, որոնք կր­ցած էին յաղ­թա­հա­րել տա­րագ­րու­թեան հետ եկած կեան­քի դժ­ուա­րու­թիւն­նե­րը, ճա­շա­կած էին հիւ­ղա­ւան­նե­րու եւ թի­թե­ղա­շէն դպ­րոց­նե­րու դա­ժան պայ­ման­նե­րը եւ կր­ցած էին հա­յու աշ­խա­տա­սի­րու­թեան, ձեռ­նե­րէ­ցու­թեան ու ստեղ­ծա­գործ ոգի­ին կեն­սա­յորդ աշ­խու­ժու­թիւնը մարմ­նա­ւո­րել եւ ազ­գա­յին ու պա­հան­ջա­տի­րա­կան շուն­չով սե­րունդ թր­ծել:

Արա, Վա­չէ, Սի­մոն, Սեդ­րակ եւ Սար­գիս Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն վե­րապ­րած տա­րա­գիր հա­յու­թեան եր­րորդ սե­րուն­դին կը պատ­կա­նէ­ին: Ամէն հիմք ու­նէ­ին կեան­քին փա­րե­լու եւ վա­յե­լե­լու իրենց աշ­խա­տան­քին պտուղ­նե­րը, բայց Ազ­գի եւ Հայ­րե­նի­քի սպան­դին ու տե­ղա­հա­նու­թեան, բռ­նագ­րա­ւու­մին եւ կոր­ծան­ման մեծ ու խո­րա­գոյն խո­ցը, այ­լեւ՝ հայ­կա­կան Իրա­ւուն­քին ու Ար­դա­րու­թեան դէմ հիւս­ուած Լռու­թեան Պա­տը աշ­խար­հին հան­դէպ մեծ օտա­րա­կան­նե­րու վե­րա­ծած էր անոնց ամ­բողջ սե­րուն­դը:

Սե­փա­կան ու մայ­րե­նի լե­զուով եւ մշա­կոյ­թով լի­ար­ժէք ապ­րե­լու եւ արա­րե­լու ներ­քին կրա­կը, պա­պե­նա­կան հո­ղին վրայ հա­յա­շունչ կեանք ու ազատ ապա­գայ կեր­տե­լու եւ վա­յե­լե­լու բուռն պա­հան­ջը եւ, մա­նա­ւանդ, արե­ւուն տակ հա­յու հպար­տու­թեամբ քա­լե­լու ան­յագ ծա­րա­ւը Լիզ­պոն առաջ­նոր­դեց գրո­հա­յին մար­տու­նա­կու­թիւնը Հինգ Խեն­թե­րուն, որ­պէս­զի նախ սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դի իրենց սերն­դա­կից­նե­րուն, ապա՝ ցե­ղաս­պան թր­քա­կան պե­տու­թեան ժա­ռան­գորդ­նե­րուն եւ, վեր­ջա­պէս, լուռ ու ան­տար­բեր հայ­եաց­քով հա­յոց ող­բեր­գու­թեան նա­յող աշ­խար­հին առա­ւե­լա­գոյն ու­ժա­կա­նու­թեամբ փո­խան­ցեն իրենց ՊԱՏ­ԳԱ­Մը:

Այդ­պէ՛ս, Լիզ­պո­նի մար­տի­րո­սա­ցու­մը դար­ձաւ նո­րօր­եայ վկա­յու­թիւնը «իմաց­եալ մա­հով ան­մա­հու­թիւնը նուա­ճե­լու» հայ ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­խօ­սու­թեան: Եղաւ պատ­գա­մա­բե­րը ազատ, ան­կախ ու մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նէն դուրս կեան­քի բո­լոր հե­ռանկար­նե­րը մեր­ժե­լու Հա­յու յե­ղա­փո­խա­կան ան­դառ­նա­լի ուխ­տին: Խորհր­դան­շեց դաշ­նակ­ցա­կան պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւնը՝ գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան անձ­նա­կան օրի­նա­կով շր­ջե­լու պատ­մու­թեան թա­ւալգլոր ան­կու­մի անիւը եւ վե­րա­հաս­տա­տե­լու հա­յոց ազ­գա­յին ար­ժա­նա­ւո­րու­թիւնը, սե­փա­կան ու­ժով վե­րա­կանգ­նե­լու ան­փո­խա­րի­նե­լի Իրա­ւունքն ու Ար­դա­րու­թիւնը:

27 Յու­լիս 1983-ը հա­յոց յու­շա­տետ­րին Լիզ­պո­նի Ող­ջա­կիզ­ման խորհր­դա­նիշ էջն է: Օրն է Հայ Դա­տի պայ­քա­րէն դուրս կեան­քը մեր­ժե­լու ամ­բողջ սե­րուն­դի մը ան­կորն­չե­լի պատ­գա­մին, ար­եամբ նուի­րա­գոր­ծած գա­ղա­փա­րա­կան յանդգ­նու­թեան:

Եւ տա­րագ­րու­թեան դա­տա­պարտ­ուած հա­յը, այ­սօր թէ վա­ղը, երբ իր զա­ւակ­նե­րուն հա­յե­ցի շունչ ու գա­ղա­փա­րա­կան թռիչք կը նե­րար­կէ, ան­պայ­ման պի­տի յի­շէ եւ միշտ պի­տի յի­շեց­նէ օրի­նա­կը Լիզ­պո­նի Հին­գին՝ իբ­րեւ յա­ւեր­ժին մէջ ար­ձա­գան­գող պոռթ­կու­մը հա­յոց ար­դար ցա­սու­մին:

Այ­սօր հայ ժո­ղո­վուր­դը իր հոգի­ին խո­րը հո­գե­հանգստ­եան պաշ­տօն կը կա­տա­րէ եւ կը խո­նար­հի յի­շա­տա­կին առ­ջեւ Ազ­գի ու Հայ­րե­նի­քի ազա­տու­թեան եւ ան­կա­խութ­եան բա­գի­նին զո­հա­բեր­ուած Ող­ջա­կէզ­նե­րուն՝ Արա­յին, Վա­չէ­ին, Սի­մո­նին, Սեդ­րա­կին եւ Սա­գո­յին:

Լիզ­պո­նի Հին­գին հետ մեր էու­թեան կեն­սու­րախ մէկ բջի­ջը ող­ջա­կիզ­ուե­ցաւ, որ­պէս­զի եր­բեք չմոռ­նանք հայ ժո­ղո­վուր­դին դէմ թր­քա­կան պե­տու­թեան գոր­ծադ­րած ցե­ղաս­պա­նու­թիւնը եւ ար­ժա­նա­ւո­րա­պէս տէր կանգ­նինք Ազգն ու Հայ­րե­նի­քը իրենց ամ­բող­ջա­կան ազա­տագ­րու­մին առաջ­նոր­դե­լու գա­ղա­փա­րա­կան պարտ­քին:

1983 Յուլիս 27 անկիւնադարձային թուական մը դարձաւ հայ ժողովուրդի պահանջատիրական պայքարին մէջ:
Հինգ գաղափարապաշտ հայ երիտասարդներ ուժանակով պայթեցուցին Լիզպոնի մէջ թրքական պետութիւնը խորհրդանշող շէնքը` ինքնասպանական գործողութեամբ ու զոհաբերեցին իրենց գերագոյնը, իրենց դեռատի կեանքը:
Հինգ հայ հերոսներ` Սեդրակ, Սիմոն, Արա, Վաչէ, Սագօ, որոնք հայրենազուրկ ապրելու դառնութեան պոռթկումը պսակեցին մարտիրոսութեամբ, յանուն Հայ Դատին:
Լիզպոնի հերոսներուն արարքը սոսկ ահաբեկչական գործողութեան մը նեղ սահմաններուն մէջ պէտք չէ դիտել: Այլ` սփիւռքածին սերունդի հայրենազուրկ ապրելու ցաւին, պապենական հողին վրայ ազատ, անկախ ու լիարժէքօրէն ապրելու, արարելու տենչին ու ողջ ցեղի մը անարդարութեան դէմ հաւաքական պոռթկումին ընդհանրութեան մէջ պէտք է տեսնել զայն:
Լիզպոնի նահատակները իմացեալ մահով անմահացան ու յաջողեցան սթափեցնել հայկական իրաւունքներուն նկատմամբ խուլ ձեւացող աշխարհը: Փշրեցին լռութեան պատն ու ընդարձակեցին Հայ Դատի պայքարը:
Ու սերունդներ ամբողջ, Հայրենիքի մէջ թէ Սփիւռքի, անոնց գաղափարապաշտ շունչով զինուեցան ու գրիչներ հոսեցան Լիզպոնի հինգին նուիրուած փառաբանանքի եւ օրհնանքի երգեր գրելու համար:
Յովհաննէս Շիրազ հեռաւոր հայրենիքէն արձագանգելով գրեց.-
Յիշէք, հայե՛ր, որ վայր ընկան
Անվերադարձ մահով, սակայն,
Սարգիս Սեդրակ, Արա Սիմոն,
Ինքը` Վաչէն` հանց երգեհոն,
Մեզ կը կանչեն ու գան պիտի
Ի սէր գերուած Արարատի,
Ի սէր հայոց մայր հողերուն`
Ընդդէմ հողաց թուրք գողերուն:

Լիզպոնի հինգին արարքը, այսօր` 28 տարիներ ետք, Հայ Դատի պահանջատիրական երթին վրայ կը ներկայանայ այժմէական շարք մը պատգամներով:
Պատգամ` ուղղուած Թուրքիոյ` ընդունելու եւ դատապարտելու Հայոց Ցեղասպանութիւնն ու վերականգնելու արդարութիւնը:
Պատգամ` ուղղուած հայ երիտասարդութեան` պահելու իր ազգային դիմագիծը, դառնալու պահանջատէր ու մարտունակ, հեռու մնալու քաղքենիացումէ, դասալիք կեանքէ, յոռի ու օտարամոլ բարքերէ:
Պատգամ` ուղղուած հայ ազգին` պահանջատիրական իր պայքարին մէջ միասնակամ ու անզիջող մնալու, սատարելու նորանկախ իր հայրենիքի վերելքին:
Այսօր, 28 տարիներ ետք, ցաւով, միաժամանակ ազգային հպարտութեամբ կը յիշենք Լիզպոնի հինգ մարտիրոսները: Կը ցաւինք անոնց գարուն կեանքերուն համար: Կը հպարտանանք, որովհետեւ Սերոբ Աղբիւրներու, Գէորգ Չաւուշներու, Սողոմոն Թէհլիրեաններու, Լիզպոնի ողջակէզներու գաղափարապաշտ ոգիները կը շարունակեն թեւածել մեր պայքարի նորագոյն ուղիներուն մէջ անգամ:
Ժամանակները փոխուած են, պայքարի ձեւերը նոյնպէս: Զինեալ պայքարը փոխարինելու եկած է դիւանագիտական պայքարը: Դէպի Հայոց Ցեղասպանութեան հարիւրամեակ ուղղուած է այժմ պահանջատիրական համահայկական մեր երթը:

Թէ քանի՞ տասնամեակներ հարկաւոր են Թուրքիոյ` հաշուի նստելու իր պատմութեան հետ, ժամանակը ցոյց կու տայ: Պահանջատիրական մեր երթը սակայն պիտի շարունակուի նոյն թափով, նոյն վճռակամութեամբ, այնքան ատեն, որ գերուած կը մնայ Արարատը, խլուած կը մնայ Անին, անտէր կը մնայ Ախթամարը:

About talar

Check Also

Հայ Ժողովուրդը Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի Ընթացքին

Համաշխարհային Առաջին Պատերազմը (1914-1918)       Եւրոպական պետութիւններու յարաբերութիւնները լարուած էին՝ հողային եւ տնտեսական մրցակցութեան պատճառով. …