YOGA

YOGA

The system of Yoga, founded by Sage Patanjali, takes over the entire philosophy of Sankhya. It adds Ishwara, the personal God, as an additional principle. Yet for it Ishwara is not the creator of the world so much as the Divine teacher or Cosmic guru. Sankhya philosophy recognizes a kind of demiurge or cosmic lord but emphasizes the pure consciousness beyond all manifestation as the true Divine.

Yoga adds its practical system of development, its eight limbs (ashtanga) to the Sankhya system. These are :

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>right attitudes (yama)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>right observances (niyama)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>yogic postures (asana)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>breath-control (pranayama)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>control of the senses (pratyahara)

<!–[if !supportLists]–>       <!–[endif]–>attention (dharana)

About talar

Check Also

ՏԵԱՌԸՆԴԱՌԱՋ

ՏԵԱՌԸՆԴԱՌԱՋ Հայկական ժողովրդական հնագոյն տօներէն մէկն է Տէրն տէզը կամ  տըրն տէսը: Եկեղեցին տօնը կապած …