Home / Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ / ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀՅԴ 125 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼՍԱՐԱՆ

ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ ՀՅԴ 125 ԱՄԵԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԼՍԱՐԱՆ

                Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թիւնը, մնա­լով պատ­նէ­շի վրայ, կը շա­րու­նա­կէ իր գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը հա­լէ­պա­հայ կեան­քէն ներս: Միու­թիւնը Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 125 ամ­եա­կին առի­թով կազ­մա­կեր­պեց լսարան մը, որ ու­ղիղ եթե­րով սփռ­ուե­ցաւ նա­եւ հա­մայն հա­յութ­եան, Ռատիօ Երա­զի մի­ջո­ցով: Լսա­րա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Երեքշաբ­թի, 15 Դեկ­տեմ­բեր 2015-ի երե­կոյ­եան ժա­մը 6:00-ին, ԱՄԺ­Տան «Լե­ւոն Շանթ» սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Շա­հան Սրբ. Արք. Սար­գիս­եա­նին, Պատ­կան Մարմ­նի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ երի­տա­սարդութեան:

                 Բաց­ման խօս­քով Շանթ Ղա­զար­եան յայտ­նեց, թէ լսա­րա­նին նպա­տակն է լու­սար­ձա­կի տակ առ­նել ՀՅԴ աշ­խար­հայ­եաց­քը, յատ­կա­պէս ՀՅԴ-ը եւ Հայ­կա­կան Պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը, ՀՅԴ-ը եւ Պե­տու­թիւն հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը, ՀՅԴ-ը եւ Սփիւռք հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը: Ապա ան հրա­ւի­րեց օր­ուան երեք բա­նա­խօս­նե­րը:

                Առա­ջին բա­նա­խօսն էր «Գան­ձա­սար» շա­բա­թա­թեր­թի խմ­բա­գիր Զար­միկ Պօ­ղիկ­եան, որ ներ­կա­յա­ցուց պա­հան­ջա­տի­րու­թեան գա­ղա­փա­րի ձե­ւա­ւո­րու­մը հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին, ինչ­պէս նա­եւ ՀՅԴ քա­ղա­քա­կան ուղի­ին մէջ` անդ­րա­դառ­նա­լով ՀՅԴ-ի հայ­կա­կան պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ի խն­դիր մղած շա­րու­նա­կա­կան պայ­քա­րին, Հայ Դատ հաս­կա­ցո­ղութ­եան, Մի­աց­եալ, Ազատ, Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի տես­լա­կա­նին: Ան իր խօս­քը եզ­րա­փա­կեց ըսե­լով. «Հայ Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան հա­մար Հայ Դա­տը, Հայ­կա­կան Պա­հան­ջա­տի­րու­թիւնը, հայ­կա­կան իրա­ւունք­նե­րու վե­րա­դար­ձը եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը ռազ­մա­վա­րա­կան հիմ­նա­քա­րեր են»:

                 Լսա­րա­նի երկ­րորդ դա­սա­խօսն էր Քրիս­տա­փոր Ու­սա­նո­ղա­կան Միու­թեան ատե­նա­պետ Գէ­որգ Շա­հին­եան, որ ներ­կա­յա­ցուց ՀՅԴ եւ հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թիւն հաս­կա­ցո­ղու­թիւնը: Ան բա­ցատ­րեց պե­տու­թիւն եւ կու­սակ­ցու­թիւն հաս­կա­ցո­ղու­թիւն­նե­րու տար­բե­րու­թիւն­նե­րը, խօ­սե­ցաւ 20-րդ դա­րու վեր­ջին տաս­նամ­եա­կին Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խա­ցու­մով եւ ազ­գա­յին ու­րոյն պե­տա­կա­նու­թեան հաս­տա­տու­մով ՀՅԴ-ի առ­ջեւ բաց­ուած մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու եւ գոր­ծի նոր աս­պա­րէզ­նե­րու մա­սին, ինչ­պէս նա­եւ անդ­րա­դար­ձաւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Հան­րա­պե­տու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման գոր­ծըն­թա­ցին եւ ջա­ւա­խա­հա­յու­թեան հար­ցե­րու գծով աշ­խա­տանք­նե­րու կա­րե­ւո­րու­թեան, ապա լու­սար­ձա­կի տակ առաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տութ­եան սահ­մա­նադ­րա­կան փո­փո­խու­թիւն­նե­րու վեր­ջին հան­րաք­ուէն, շեշ­տե­լով Դաշ­նակ­ցու­թեան ներդ­րու­մը այս գոր­ծըն­թա­ցին:

                   ՀՅԴ եւ Սփիւռք նիւ­թը ներ­կա­յա­ցուց Ազգ. Քա­րէն Եփ­փէ Ճե­մա­րա­նի տնօ­րէն Յա­կոբ Քի­լէճ­եան: Ան շեշ­տեց, թէ Սփիւռ­քի հիմ­նա­կան առա­քե­լու­թիւնը հա­յա­պահ­պա­նումն է, իր տար­բեր իմաստ­նե­րով` մշա­կոյ­թով, աւան­դու­թիւն­նե­րով, ազ­գա­յին ար­ժէք­նե­րով, պատ­կա­նե­լու­թեամբ եւ մա­նա­ւանդ մայ­րե­նի լե­զուով: Ապա խօ­սե­ցաւ Հա­յաս­տան-Սփիւռք յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման մա­սին, յի­շե­լով Հա­յաս­տան-Սփիւռք խորհր­դա­ժո­ղո­վը եւ Սփիւռ­քի Նա­խա­րա­րու­թիւնը, ինչ­պէս նա­եւ մատ­նան­շեց հա­մաշ­խար­հայ­նաց­ման ազ­դե­ցու­թիւնը Սփիւռ­քի նո­րա­հաս սե­րուն­դի հա­յե­ցի դաստ­ի­ա­րա­կութ­եան վրայ, յայտ­նե­լով, թէ սփիւռ­քա­հա­յու­թիւնը Հայ Դա­տի հե­տապնդ­ման հա­ւա­քա­կան նե­րու­ժը կը ներ­կա­յաց­նէ ու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան հզօ­րաց­ման կա­րե­ւո­րա­գոյն յե­նա­րան­նե­րէն մէկն է: Իր խօս­քը աւար­տե­լով Քի­լէճ­եան ըսաւ, որ սփիւռ­քա­հա­յու­թեան քա­ղա­քա­կան գի­տակ­ցու­թիւնն ու ազ­գա­յին ինք­նու­թիւնը կը հիմն­ուին ազատ, ան­կախ եւ մի­աց­եալ Հա­յաս­տա­նի ու ամ­բող­ջա­կան հա­յութ­եան տես­լա­կա­նով մէկ ազգ, մէկ հայ­րե­նիք գա­ղա­փա­րով:

                       Ներ­կա­յաց­ուած նիւ­թե­րու աւար­տին առիթ տր­ուե­ցաւ հար­ցադ­րում­նե­րու:

                     Լսա­րա­նի աւար­տին Բեր­իոյ Հա­յոց Թե­մի Բա­րե­ջան Առաջ­նոր­դը շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նեց ՔՈՄիու­թեան այս նա­խա­ձեռ­նութ­եան հա­մար, կա­րե­ւո­րեց նման նիւ­թե­րու հան­րա­յին մա­կար­դա­կով ար­ծար­ծու­մը, ապա «Պահ­պա­նիչ»ով փա­կեց լսա­րա­նը:

Մարիա Փայասեան

Շաղիկ Սրուրեան

About admin

Check Also

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԺԷՔԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ essay on love ԱՐԺԷՔՆԵՐՈՒ ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆ   Արժէքներու իմաստասիրութիւնը քննութիւն է մարդուն իր գործերուն եւ շատ …

Leave a Reply