ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՊԱՏՄԻՉՆԵՐ

Ագաթանգեղոս                     Տրդատ Գ. Արքայի հրամանով գրած է «Հայոց Պատմութիւնը»

Փաւստոս Բիւզանդ             «Պատմութիւն Հայոց»

Կորիւն                                   «Վարք Մաշթոցի»

Մովսէս Խորենացի             «Հայոց Պատմութիւն»

Եղիշէ Պատմիչ                     «Վասն Վարդանայ եւ Հայոց Պատերազմին»

Ղազար Փարպեցի               «Հայոց Պատմութիւն»

Սեբէոս Պատմիչ                  «Հայոց Պատմութիւն»

Առաքել Բաղիշեցի              «Ողբ  մայրաքաղաքին Ստամպուլայ»

Ղեւոնդ                                   «Պատմութիւն»

Յովհաննէս Դրասխանակերտացի                      «Շարք կաթողիկոսացն հայոց», «Պատմութիւն հայոց»

Թովմա Արծրունի                «Պատմութիւն Արծրունեաց տան»

Ստեփանոս Տարօնեցի       «Պատմութիւն Տիեզերական»

Արիստակէս Լաստիվերտցի                     «Պատմութիւն»

Մատթէոս Ուռհայեցի         «Ժամանակագրութիւն»

Կիրակոս Գանձակեցի       «Պատմութիւն Հայոց»

Ստեփանոս Օրբէլեան       «Պատմութիւն նահանգին Սիսական»

Թովմա Մեծոփեցի              «Լանկ Թեմուրի եւ յաջորդներու պատմութիւնը»

Առաքել Դաւրիժեցի                        «Պատմութիւն»

Զաքարիա Քանաքեռցի      «Պատմութիւն»

Խաչատուր Ջուղայեցի       «Պատմութիւն Պարսից»

About talar

Check Also

ԱՐՏԱՇԷՍ ԵՒ ԱՐՏԱՒԱԶԴ

ԱՐՏԱՇԷՍ ԵՒ ԱՐՏԱՒԱԶԴ             Խորենացին կը նկարագրէ Արտաշէսի աշխարահաշինութիւնը, գիտութեան, արուեստի հովանաւոր ըլլալը եւ ապա …