Recent Posts

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ college essay writer ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ   Ժողովրդավարական կարգերու մէջ, պետական առումով գոյութիւն կ՝ունենան երեք հիմնական կառոյցներ, իւրաքանչիւրը իւրայատուկ պարտականութեամբ եւ իրաւունքով, ինչպէս նաեւ իրարու միջեւ Իշխանութեանց բաժանումով որ ճշդած կ՝ըլլայ երկրի սահմանադրութեամբ: Այս երեք իշխանութիւններն են.- ա.-օրէնսդիր իշխանութիւնը բ.-գործադիր իշխանութիւնը գ.-դատական  իշխանութիւնը   Ա.-Օրէնսդիր …

Read More »

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Պատանեկութեան  Տարիքային Առանձնայատկութիւնները best spy apps for android Անհատի տարիքային զարգացման օրինաչափութիւնները. սերտօրէն առնչուած են անոր ապրած ընկերային յարաբերութիւններուն, հոգեկան եւ անձնական յատկանիշներուն զարգացման ընթացքին հետ: Իւրաքանչիւր անհատ, իր կեանքի ընթացքը կ՛ապրի տարիքային պարբերացումներով, այսինքն՝ տարիքային բաժանումներով, ուր ըստ անհատի, կը կատարուին անոր տարիքային զարգացման ընթացքը ու այդ ընթացքին  առաջացած …

Read More »

ՀԵՏՈՒԻՔ ՊԻՒԼ «ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է»

ՀԵՏՈՒԻՔ ՊԻՒԼ «ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է» 1981 թուականի աշնան, Գերմանիոյ Հայգելբերգ քաղաքին մօտ գտնուող Վալդուիմերսբախ գիւղին մէջ՝ աւետարանական միսիոններներու ծերանոցին մէջ, դանդաղ կը հանգչէր ծերունազարդ կին մը: Կեանքի վերջին օրերուն ան սիրով, հոգածութեամբ եւ խնամքով շրջապատուած էր: Սակայն ոչ մէկը չէր հասկնար անոր վերջին մրմունջը, ոչ մէկուն խօսքը չէր հասներ …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ

 ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ Վերջին տարիներուն հայկական եւ թրքական մամուլին մէջ  յաճախակի կը գրուի թաքնուած կրօնափոխ դարձած եւ այլադաւան հայերու մասին: Կրօնափոխ հայերէն կը յամարուին  Տերսիմի հայերը: Հայոց պատմական Ծոփք նահանգի մաս կազմող Տերսիմը կը գտնուի Վանայ Լիճէն հիւսիս-արեւմուտք, սահմաններ ունենալով  հիւսիսէն՝ Երազնկա, հարաւէն՝ Խարբերդ, արեւելքէն՝ Պինկէօլ- Մուշ եւ արեւմուտքէն՝ Սեբաստիա:Գլխաւոր գետերէն …

Read More »

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ   Համշէնահայերը մինչեւ  19-րդ դարի  90-ական թուականները հիմնականօրէն բնակած են Թուրքիայի Սամսոն քաղաքէն մինչեւՊ աթում ընկած ծովափնեայ ընդարձակ տարածքներու վրայ:Պատմիչ Ղեւոնդի վկայութեամբ 788 թ. Մեծ Հայքի Կոտայքի եւ Արագածոտոն գաւառներէն մօտ 12000 մարդ չդիմանալով Արաբական իշախանութեան ճնշումներուն, Շապուհ Ամատոնիի եւ անոր որդին՝ Համամի գլխաւորութեամբ կը հեռանան Հայաստանէն եւ կը …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄ

ՏԵՐՍԻՄ writing service Հեղինակ՝ՎերաՍահակեան.   ՀայոցպատմականԾոփքնահանգիմասկազմողՏերսիմը կըգտնուիՎանայլճինՀիւսիս–արեւմուտքը, հիւսիսէն` Երզնկան,հարաւէն` Խարբերդը,արեւելքէն` Պինկէօլ–Մուշըեւարեւմուտքէն` Սեբաստիան: ԵրեքկողմէնշրջապատուածէԵփրատգետով: Հայկականբազմաթիւաղբիւրներուհամաձայն` Տերսիմիհիւսիսը` պատմականԵկեղեացգաւառին մէջկըգտնուէրհայոցհեթանոսականկրօնքի` Արամազդի, ԱնահիտիուՄիհրիմեհեանները: ՇրջանըքեմալականիշխանութեանօրովվերանուանուեցաւԹունչելի: ՊատմականՏերսիմըբաժնուածէրերկու  մասի` ԴաշտայինեւԼեռնային: ԴաշտայինՏերսիմըկ՛ընդգրկէրհայ,քիւրտեւղզլպաշբնակչութիւնունեցողԴերջանիուՉարսանճաքիգաւառները, իսկԼեռնայինՏերսիմը` ԽութացՁորնուՏուժիկՊապալեռըըստԽորենացիի` Առիւծլեռը: /տե՛սՎահագնԳարագաշեանի «Տերսիմըեւհայերըյօդուածը»/ Թրքականաղբիւրներըգրածեն, որոչմեծշրջանին մէջմինչեւօրսպահպանուածեն 107 եկեղեցիներեւ 50 վանքեր: Չնայածայսերկրամասըհայկականթագաւորներուեւարքայատոհմերուհովաւորութեաններքեւգտնուած էբաւականերկարժամանակ, այնուամենայնիւ, այներբեքչէդարձածզուտհայաբնակտարածք: Կ.ՊոլսոյՀայոցպատրիարքութեանկողմէնկատարուածհաշիւներուհամաձայն,Տերսիմիշրջանին մէջ, առաքելականեկեղեցւոյծուխըունեցածէ  16,657 անձ /հայ/: Տերսիմցիներըուխտագնացութիւններուհամարայցելած  ենհայկականեկեղեցիները: Անոնց  գլխաւորուխտատեղինէ …

Read More »

ԱՌԱՋՆԱՐՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ

    ԱՌԱՋՆԱՐՀԵՐԹՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՀԵՏԵՒՈՂԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈՒՄ               Առաջնահերթութիւնը այստեղ կը նշանակէ ճիշդ գործը ճիշդ ձեւով կատարել, սկսելով անհրաժեշտէն, որ նպաստ մը պիտի հանդիսանայ անհատին՝ դիւրացնելով հիւանդանոցային բուժումը:             Որոշ պարագաներուն ի՞նչ կարելի է ընել եւ ի՞նչ պէտք է ընել կը տարբերի իրարմէ: Առաջին Բուժ-Օգնողին, ո՞րն է առաջնահերթը, որոշում կայացնելու …

Read More »

OMEGA 3 / OMEGA 6

OMEGA 3 / OMEGA 6 ՃԱՐՊԱԹԹՈՒՆԵՐ (الأحماض الدهنية)                  ՕՄԷԿԱ 3 եւ 6-ը իւղերու տեսակներեն, որոնք շատ կարեւոր ներգործութիւնունուն մարդկային բջիջներուն վրայ: Մարդկային մարմինը կը բաղկանայ միլիոնաւոր բջիջներէ, որոնց բաղկացուցիչ տարրերէն  են՝ կորիզը եւ պատեանը,  բջիջին պատեան ըմեծդերուն մարդու առողջութեան վրայ, անոր գլխաւոր եւ առաջին գործը բջիջին պաշտպանութիւնն է, …

Read More »

Ռատիօ

This text will be replaced. Streaming solutions by Server Room – Shoutcast hosting, Flash Streaming it resume writing services  

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »

ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ

ՅԻՇԵԼՈՎ ԼԻԶՊՈՆԻ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐԸ 27 Յուլիս 1983. Լիզպոնի Հինգին գերագոյն զոհաբերութիւնը Հայ Դատի պայքարին 27 Յու­լի­սը, 1983 թուա­կա­նին, մե­ծա­խոր­հուրդ դար­ձա­կէտ մը ար­ձա­նագ­րեց հայ ժո­ղո­վուր­դի կեան­քին ու պատ­մու­թեան մէջ: Յու­լի­սի այս օրը, 28 տա­րի առաջ, Լիզ­պո­նի մէջ, թր­քա­կան դես­պա­նու­թեան հա­մա­լիր շէն­քը արիւ­նա­լի թա­տե­րա­բե­մը դար­ձաւ հայ­կա­կան իւ­րօ­րի­նակ Ող­ջա­կիզ­ման: Լիզ­պո­նի գե­րա­գոյն զո­հա­բե­րու­թեան գրո­հը իրա­գոր­ծե­ցին …

Read More »

CHERMUG

buy cheap essays a rel=”attachment wp-att-1495″ href=”http://www.ayo2006.com/?attachment_id=1495″>

Read More »

ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ (աստուածներ)

Դիցաբանութիւն narrative descriptive essay (աստուածներ) Դիցաբանութիւնը մարդկութսեան հոգեւոր մշակոյթի մասն է, որ կը ներկայացնէ վաղ շրջանի մարդու աշխարհայեացքը, երեւակայութիւնը, պատկերացումը, բնութեան ու մարդկային ընկերութեան յարաբերութիւններու մասին: Դիցաբանութիւն կը կոչուի նաեւ այն գիտութիւնը, որ կ՛ուսումնասիրէ դիցաբանական առասպելները, անոնց ծագումն ու զարգացումը: Մարդկութեան գիտութեան զարգացման այն շրջանին, երբ տակաւին միախառնուած հանդէս կու …

Read More »

Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ»

Հովանաւորութեամբ Բերիոյ Հայոց Թեմի Առաջնորդ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանին Կազմակերպութեամբ Ազգային Գրադարանի Յանձնախումբին Դասախօսութիւն Նիւթ «Արեւմտահայերէն՝ Տագնապներ Եւ Մարտահրաւէրներ» persuasive essay on bullying Տեղի կ՛ունենայ Չորեքշաբթի, 15 Յունիս 2011-ին, երեկոյեան ժամը 8.00-ին «Նիկոլ Աղբալեան» սրահին մէջ, Սալիպէ:

Read More »

ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

  ՌՈՒԲԻՆԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆ (1080-1375)   Ա.Հակական Իշխանութեան Յառաջացումը Կիլիկիոյ մէջ -Կիլիկիա- դիրք.-Փոքր Ասիոյ Հարաւ Արեւելեան կամ Միջերկրական ծովու Հիւսիւս Արեւելեան կողմը: -Սահմաններ- Հարաւէն՝ Միջերկրական ծով, Հիւսիսէն եւ Արեւմուտքէն՝ Տաւրոսեան լեռնաշղթան, Արեւելքէն՝ Ամանոսի լեռնաշղթան: -Տարածութիւն- Կիլիկիոյ տարածութիւնն է 39090 քառ Քմ. -Հայերու հոսանքը դէպի Կիլիկիա ԺԱ. դարէն սկսեալ. ԺԱ. դարու …

Read More »

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆ Պետականութեան Վերականգնումը Թ. դարը եղաւ արաբներուն համար թուլացման եւ տկարացումի դարաշրջան մը: Հայերը անմիջապէս օգտուեցան առիթէն եւ վերականգնեցին իրենց կորսուած պետականութիւնը Թ. դարու երկրորդ կիսուն: 885-ին Բագրատունի իշխան մը՝ Աշոտ, յաջողեցաւ ինքզինք պարտադրել իբրեւ թագաւոր եւ այս ձեւով հիմնեց Բագրատունեաց Հարստութիւնը: Հաւանաբար (ըստ Դրասխանակերտցի պատմագրին) Բագրատունեաց Հայաստանի արեւմտեան …

Read More »

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐՇԱԿՈՒՆԵԱՑ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ how to enlarge penis naturally Առաջին դարուն սկիզբը Հայաստանի մէջ տեղի ունեցան քաղաքական, ընկերային եւ տնտեսական կարեւոր փոփոխութիւններ: Քաղաքական գետնի վրայ Հայաստան թեւակոխեց դժուար ժամանակաշրջան մը: Արտաշէսեաններու անկումէն վերջ, անկախութիւնը կորսուեցաւ: Հռոմէական բանակներ կ՛անցնէին Հայաստանէն արշաւելու համար դէպի Արեւելք (ճամբու վրայ երբեմն կը կողոպտէին Հայաստանը): Իսկ Պարթեւները՝ Հռոմէացիներուն …

Read More »

ԱՐՏԱՇԷՍԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ

ԱՐՏԱՇԷՍԵԱՆ ՀԱՐՍՏՈՒԹԻՒՆ 3-րդ դարու վերջաւորութենէն, 2-րդ դարու սկիզբ (Ք.Ա.) Հայաստանի տնտեսական վիճակը հասած էր այսնպիսի մակարդակի մը, որ պետական կառոյցի մը համար կրնար ծառայել իբրեւ ամուր հիմ. բայց մանաւանդ Հայ ժողովուրդը հասած էր իր կազմաւորման աւարտին եւ ազգային տարազին հասնելու համար իրեն կը մնար թեւակոխել վերջին հանգրուանը՝ պետականութիւնը, հայկականը պատականութիւնը, …

Read More »

1 ԱՌԱՋԻՆ ԲՈՒԺ-ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՏՆԱՅԻՆ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԵՐԱԾԱԿԱՆԸ

1 Առաջին Բուժ-Օգնութեան եւ Տնային Դարմանումի Ընդհանուր Ներածականը Սահմանում.- Հիւանդ կամ վնասուածքի ենթարկուած անհատին օգնելու նպատակով կիրառուած անյետաձգելի եւ անմիջական դարմանումը, որմէ ետք մասնագիտական բուժում տրամադրելու նպատակով անոր հիւանդանոց կամ համապատասխան բժիշկին մօտ փոխադրելը, կը կոչուի Առաջին Բուժ-օգնութիւն: կ՛ընդգրկէ. 1-Ինքնութիւն, երբ անհատը բուժ-օգնութիւն կը կատարէ ինք իր անձին նկատմամբ: 2-Առաջին …

Read More »