Recent Posts

WORLD BANK GROUP

 World Bank Group The World Bank Group (WBG) is a family of five international organizations responsible for providing finance and advice to countries for the purposes of economic development and eliminating poverty. The Bank came into formal existence on 27 December 1945 following international ratification of the Bretton Woods …

Read More »

WHAT IS ARBITRAGE?

What is Arbitrage? Terrific question! Let’s start from the definition. The Economics Glossary defines arbitrage opportunity as “the opportunity to buy an asset at a low price then immediately selling it on a different market for a higher price.” If I can buy an asset for $5, turn around and …

Read More »

WHAT DOES THE VALUE OF THE DOW JONES REPRESENT?

What does the value of the Dow Jones represent? If you read the newspaper, listen to the radio, or watch the nightly news on television, you’ll probably hear about what happened to “the market” today. It’s all fine and good that the Dow Jones finished up 35 points to close …

Read More »

WHAT ARE GAME THEORY AND BARGAINING THEORY?

What are game theory and bargaining theory? The best definition of Game Theory contained in “Dictionary of Economics” it states: Much of economic theory is concerned with the process and conditions under which individuals or firms maximize their own benefits or minimize their own costs in markets in which their …

Read More »

WEALTH

Wealth Wealth from the old English word “weal”, which means “well-being” or “welfare”. The term was originally an adjective to describe the possession of such qualities. “Wealth”  mean an abundance of items of economic value, or the state of controlling or possessing such items, and encompasses money, real estate and …

Read More »

THE LOGIC OF COLLECTIVE ACTION

The Logic of Collective Action The Logic of Collective Action explains why some groups are able to have a larger influence on government policy than others, and  how we can use the results to explain economic policy decisions. If a group of people have a common interest they’ll naturally get …

Read More »

MONEY

Money Money is any good or token that functions as a medium of exchange that is socially and legally accepted in payment for goods and services and in settlement of debts. Money also serves as a standard of value for measuring the relative worth of different goods and services. Some …

Read More »

MICROECONOMICS

Microeconomics Microeconomics is a branch of economics that studies how individuals, households, and firms make decisions to allocate limited resources,typically in markets where goods or services are being bought and sold. Microeconomics examines how these decisions and behaviors affect the supply and demand for goods and services, which determines prices, …

Read More »

INTERNATIONAL MONETARY FUND

International Monetary Fund The International Monetary Fund (IMF) is an international organization that oversees the global financial system by observing exchange rates and balance of payments, as well as offering financial and technical assistance. Its headquarters are located in Washington, D.C., USA. Organization and purpose IMF describes itself as “an …

Read More »

ECONOMICS

Adobe Acrobat XI Standard Economics Economics generally is the study of how people allocate scarce resources among alternative uses. Economics is the social science that studies the production, distribution, and consumption of goods and services. The word ‘economics’ is from the Greek for (oikos: house) and  (nomos: custom or law), …

Read More »

DEPRESSION & REGRESSION

illustrator cs5 for mac DEPRESSION & REGRESSION What’s a recession? How do we know if we’re in one? There’s an old joke among economists that states: A recession is when your neighbor loses his job. A depression is when you lose your job. The difference between the two terms is …

Read More »

TROJAN HORSE

Trojan Horse Contents 1 Legend 2 Possible explanation 3 Men in the horse 4 Images 5 References The Trojan Horse is part of the myth of the Trojan War, as told in Virgil’s Latin epic poem The Aeneid. The events of this myth take place after Homer’s Iliad, and before …

Read More »

NOAH

Noah Noah or Noach was the tenth and last of the antediluvian Patriarchs, best known for the Deluge which came in his time. His story is contained in the Hebrew Bible (or, as it is called, the Torah)’s book of Genesis, chapters 5-9. While the Deluge and Noah’s Ark are …

Read More »

MATTEO POLO

Matteo Polo In 1260, the brothers and Venetian merchants Niccolo and Matteo Polo traveled east from Europe. In 1265, they arrived at Kaifeng, the capital of Kublai Khan’s (also known as the Great Khan) Mongol Empire. In 1269, the brothers returned to Europe with a request from Khan for the …

Read More »

GLOBAL POSITIONING SYSTEM

Global Positioning System Global Positioning System (GPS) devices can be found everywhere – they’re used in cars, boats, airplanes, and even in cellular phones. Handheld GPS receivers are carried by hikers, surveyors, map makers, and others who need to know where they are. Here are the eight most important things …

Read More »

ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՐՈՒԱՆԴՈՒՆԻՆԵՐՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ business writing services Պատմահայր Մովսէս Խորենացիի «Հայոց Պատմութեան» մէջ տեղեկութիւններ պահուած են հայոց առաջին թագաւոր ՊԱՐՈՅՐԻ մասին, որ ըստ աւանդութեան Հայկ Նահապետի սերունդէն էր: Անոր ժամանակ Մարաստանն ու Բաբելոնը դաշինք կազմած կ’արշաւեն Ասորեստանի դէմ եւ դաշինքին կը միանայ նաեւ Պարոյրը: Ք.Ա. 612 թ. Ասորեստանի մայրաքաղաք Նինուէն գրաւելէ յետոյ …

Read More »

ՆՈՒԱՐՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

ՆՈՒԱՐՍԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ best research paper writing service 484թ.-ին պարսիկները ջախջախիչ պարտութիւն կրեցին Հեփթաղ ցեղերէն: Պարսկաստանի մէջ գահ բարձրացաւ Վաղարշը: Նոյն թուականի աշնան Հեր գաւառի Նուարսակ գիւղին մէջ հաշտութիւն կը կնքուի հայերուն եւ պարսիկներուն միջեւ: Այս պայմանագրին համաձայն պարսիկները կը հրաժարին հաւատափոխութեան մտքէն, քրիստոնէութիւնը լրիւ կը վերականգնէ իր դիրքերը, պաշտօններ կը …

Read More »

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՆ ՈՒ ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԸ

ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑՆ ՈՒ ԳՐԵՐՈՒ ԳԻՒՏԸ personal essay  Մեսրոպ Մաշտոց ծնած է Տարօն գաւառի Հացեկաց գիւղը 361 թուին: Ան ուսման տարիներուն սորված է յունարէն եւ ասորերէն լեզուներ, ապա ծառայութեան գացած է հայոց արքունիքը՝ Վաղարշապատ: Մաշտոց եղած է նաեւ զինուոր: Ան հրաժարելով աշխարհիկ կեանքէն կը դառնայ հոգեւոր եւ քանի մը աշակերտներու հետ …

Read More »

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ 15 ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ 15 ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ coursework writing service 1- Բարձր ՀայքԲարձր Հայք, Մեծ Հայքի առաջին նահանգը Բաղկացած էր հետևեալ ինը գաւառներէն՝ Դարանաղի, Աղիւն, Մուզուր, Եկեղեաց, Մանանաղի, Դերջան, Սպեր, Շաղագոմ և Կարին։ Իր տարածքով Բարձր Հայքը կը համապատասխանէր այժմեան Էրզրումի հիմնական մասին։ Ունէր ընդարձակ սարահարթեր և դաշտեր։ Ձմրան խիստ ցուրտ կ‏ըլլար, կը …

Read More »

ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹԵԱՆ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄԸ

Հռոմէական կայսրութեան քայքայումը Romulus Augustus 476 թուին գահազրկուած էր իբրեւ Արեւմտեան հռոմի կայսր, մինչդեռ երիտասարդ Julius Nepos-ը շարունակեց պահանջել Արեւմտեան կայսրի տիտղոսը իր հրաժեշտէն ետք: Հռոմէական կայսրութեան քայքայումը պատմական արտայայտութիւն մըն է այն ժամանակաշրջանին, որ կը բացատրէ Արեւմտեան Հռոմէական կայսրութեան քայքայումը: Edward Gibbonը իր հռչակաւոր ուսումնասիրութեան մէջ «Հռոմէական քայքայումն ու …

Read More »