Home / talar

talar

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Բ. ՄԱՍ)

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Բ. ՄԱՍ) Հայ Թաթարական Պատերազմ 1.1.   Ներածական 1.2.   Պատճառներ 1.3.   Դաշնակցութեան Ղեկավարութեամբ Մղուած Կռիւներ Ամբողջ Կովկասի Մէջ եւ Դաշնակցութեան Յաղթանակը 1.4.   Հաշտութիւն Թաթարներու Հետ` Ռուս Կառավարութեան «Միջնորդութեամբ» 1.5.   Այս Պատերազմին ունեցած անդրադարձը, Հայ եւ Թաթար Ժողովուրդներու Վրայ: Ձարական Հակազդեցութիւնը Եւ «Դաշնակցութեան Դատը» 2.1.   Ռուս Ցեղասպաններու Նահանջը եւ …

Read More »

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Ա.ՄԱՍ)

ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈՎԿԱՍԻ ՄԷՋ (Ա.ՄԱՍ) online essay writer Ա-Ձարի Ընդհանուր Քաղաքականութիւնը Կովկասի Մէջ ա-Ներածական բ-Ձարի քաղաքականութիւնը -Հայ Եկեղեցական Գոյքերու Գրաւման Որոշում -Դաշնակցութեան Հակազդեցութիւնը Անոր Դէմ   Բ-Համառուսական Շարժումներն ու Դաշնակցութիւնը ա-1904-ի Գ.Ընդհանուր ժողով Դաշնակցութեան որոշումը մասնակցելու համառուսական շարժումներուն  միայն ինքնապաշտպանութեան գետնի վրայ: բ-Կովկասեան Նախագիծ Ինքնապաշտպանութեան Կռիւէն ուղղակի յեղափոխական գործի անցնելու որոշում …

Read More »

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ Երկու կամ բազմաթիւ պետութիւններու միջեւ փոխադարձ համաձայնութեամբ յառաջացած միջ-պետական կամ գեր-պետական կազմակերպութիւնները կը կոչուին միջազգային կազմակերպութիւններ: Միջազգային կազմակերպութիւնները կրնան ունենալ պետական-վարչական, քաղաքական, ընկերային, կրօնական, տնտեսական, զինուորական կամ այլ բնոյթներ: Այսպէս, միջազգային պըտական – վարչական կազմակերպութիւններ են պետական զանազան անկախ միաւորներու կամ տարբեր ազգերու միջեւ ստեղծուած դաշնակցութիւններն (federation)  ու …

Read More »

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ

ՂԵԿԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՐԵՒՈՅԹԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ    Արդէն իսկ անդրադարցած ենք այն իրողութեան որ ամէն քաղաքական հաւաքականութիւն, երկիր, պէտք ունի, արժէքներու հէղինակաւոր բաշխման համար, որոշում առնողներու  կառոյցի մը: Բոլոր տեսակի վարչակարգերու պարագային, բարձրագոյն ղեկաւարներն են, որ կը ստանձնեն կարեւորագոյն դերը այդ կարոյցին մէջ: Քաղաքական հաւաքականութեան մէջ, անոնք ամէնէն յայտնի եւ ճանչցուած ղեկավարներն են: …

Read More »

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՅՑՆԵՐ, ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ԲԱԺԱՆՈՒՄ ԵՒ college essay writer ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ   Ժողովրդավարական կարգերու մէջ, պետական առումով գոյութիւն կ՝ունենան երեք հիմնական կառոյցներ, իւրաքանչիւրը իւրայատուկ պարտականութեամբ եւ իրաւունքով, ինչպէս նաեւ իրարու միջեւ Իշխանութեանց բաժանումով որ ճշդած կ՝ըլլայ երկրի սահմանադրութեամբ: Այս երեք իշխանութիւններն են.- ա.-օրէնսդիր իշխանութիւնը բ.-գործադիր իշխանութիւնը գ.-դատական  իշխանութիւնը   Ա.-Օրէնսդիր …

Read More »

ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹԵԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Պատանեկութեան  Տարիքային Առանձնայատկութիւնները best spy apps for android Անհատի տարիքային զարգացման օրինաչափութիւնները. սերտօրէն առնչուած են անոր ապրած ընկերային յարաբերութիւններուն, հոգեկան եւ անձնական յատկանիշներուն զարգացման ընթացքին հետ: Իւրաքանչիւր անհատ, իր կեանքի ընթացքը կ՛ապրի տարիքային պարբերացումներով, այսինքն՝ տարիքային բաժանումներով, ուր ըստ անհատի, կը կատարուին անոր տարիքային զարգացման ընթացքը ու այդ ընթացքին  առաջացած …

Read More »

ՀԵՏՈՒԻՔ ՊԻՒԼ «ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է»

ՀԵՏՈՒԻՔ ՊԻՒԼ «ԻՄ ՍԻՐՏԸ ՀԱՅ Է» 1981 թուականի աշնան, Գերմանիոյ Հայգելբերգ քաղաքին մօտ գտնուող Վալդուիմերսբախ գիւղին մէջ՝ աւետարանական միսիոններներու ծերանոցին մէջ, դանդաղ կը հանգչէր ծերունազարդ կին մը: Կեանքի վերջին օրերուն ան սիրով, հոգածութեամբ եւ խնամքով շրջապատուած էր: Սակայն ոչ մէկը չէր հասկնար անոր վերջին մրմունջը, ոչ մէկուն խօսքը չէր հասներ …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ

 ՏԵՐՍԻՄԻ ՀԱՅԵՐԸ Վերջին տարիներուն հայկական եւ թրքական մամուլին մէջ  յաճախակի կը գրուի թաքնուած կրօնափոխ դարձած եւ այլադաւան հայերու մասին: Կրօնափոխ հայերէն կը յամարուին  Տերսիմի հայերը: Հայոց պատմական Ծոփք նահանգի մաս կազմող Տերսիմը կը գտնուի Վանայ Լիճէն հիւսիս-արեւմուտք, սահմաններ ունենալով  հիւսիսէն՝ Երազնկա, հարաւէն՝ Խարբերդ, արեւելքէն՝ Պինկէօլ- Մուշ եւ արեւմուտքէն՝ Սեբաստիա:Գլխաւոր գետերէն …

Read More »

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ

ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐ   Համշէնահայերը մինչեւ  19-րդ դարի  90-ական թուականները հիմնականօրէն բնակած են Թուրքիայի Սամսոն քաղաքէն մինչեւՊ աթում ընկած ծովափնեայ ընդարձակ տարածքներու վրայ:Պատմիչ Ղեւոնդի վկայութեամբ 788 թ. Մեծ Հայքի Կոտայքի եւ Արագածոտոն գաւառներէն մօտ 12000 մարդ չդիմանալով Արաբական իշախանութեան ճնշումներուն, Շապուհ Ամատոնիի եւ անոր որդին՝ Համամի գլխաւորութեամբ կը հեռանան Հայաստանէն եւ կը …

Read More »

ՏԵՐՍԻՄ

ՏԵՐՍԻՄ writing service Հեղինակ՝ՎերաՍահակեան.   ՀայոցպատմականԾոփքնահանգիմասկազմողՏերսիմը կըգտնուիՎանայլճինՀիւսիս–արեւմուտքը, հիւսիսէն` Երզնկան,հարաւէն` Խարբերդը,արեւելքէն` Պինկէօլ–Մուշըեւարեւմուտքէն` Սեբաստիան: ԵրեքկողմէնշրջապատուածէԵփրատգետով: Հայկականբազմաթիւաղբիւրներուհամաձայն` Տերսիմիհիւսիսը` պատմականԵկեղեացգաւառին մէջկըգտնուէրհայոցհեթանոսականկրօնքի` Արամազդի, ԱնահիտիուՄիհրիմեհեանները: ՇրջանըքեմալականիշխանութեանօրովվերանուանուեցաւԹունչելի: ՊատմականՏերսիմըբաժնուածէրերկու  մասի` ԴաշտայինեւԼեռնային: ԴաշտայինՏերսիմըկ՛ընդգրկէրհայ,քիւրտեւղզլպաշբնակչութիւնունեցողԴերջանիուՉարսանճաքիգաւառները, իսկԼեռնայինՏերսիմը` ԽութացՁորնուՏուժիկՊապալեռըըստԽորենացիի` Առիւծլեռը: /տե՛սՎահագնԳարագաշեանի «Տերսիմըեւհայերըյօդուածը»/ Թրքականաղբիւրներըգրածեն, որոչմեծշրջանին մէջմինչեւօրսպահպանուածեն 107 եկեղեցիներեւ 50 վանքեր: Չնայածայսերկրամասըհայկականթագաւորներուեւարքայատոհմերուհովաւորութեաններքեւգտնուած էբաւականերկարժամանակ, այնուամենայնիւ, այներբեքչէդարձածզուտհայաբնակտարածք: Կ.ՊոլսոյՀայոցպատրիարքութեանկողմէնկատարուածհաշիւներուհամաձայն,Տերսիմիշրջանին մէջ, առաքելականեկեղեցւոյծուխըունեցածէ  16,657 անձ /հայ/: Տերսիմցիներըուխտագնացութիւններուհամարայցելած  ենհայկականեկեղեցիները: Անոնց  գլխաւորուխտատեղինէ …

Read More »