Home / Ա / Նիւթեր

Ա / Նիւթեր

Տարաձայնութիւն

Տա­րա­ձայ­նու­թեան Սահ­մա­նու­մը Գիտ­նա­կան­ներ տար­բեր ձե­ւե­րով բա­ցատ­րած են տա­րա­ձայ­նու­թիւնը. յի­շենք հե­տեւ­եալ սահ­մա­նում­նե­րը .- 1-Տա­րա­ձայ­նու­թիւնը` այն  հար­ցը, լու­րը կամ նա­խա­դա­սու­թիւնն է, որ շր­ջա­նա­ռու­թեան կը դր­ուի մար­դոց հա­մո­զելու հա­մար ներ­կա­յաց­ուած գա­ղա­փա­րը: Ապա ան կը փո­խանց­ուի ան­ձէ անձ, եր­բեմն կը տա­րած­ուի նա­եւ թեր­թի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռի  եւ ձայ­նաս­փիւ­ռի ճամ­բով: Այս սահ­մա­նու­մով տա­րա­ձայ­նու­թիւնը պայ­ման չէ, որ ու­նե­նայ …

Read More »

Հայաստանի Գլխաւոր Լեռնաշղթաները

Պատմական Հայաստան. Պատմական Հայաստանը կամ Հայկական Բարձրաւանդակը (Մեծ Հայք) կը գտնուի Մերձաւոր Արեւելքի հիւսիսարեւելեան կողմը` Փոքր Ասիոյ եւ Պարսկաստանի բարձրաւանդակներու միջեւ։ Պատմական Հայաստանի սահմաններն են. հիւսիսէն՝ Փոքր Կովկասեան լեռնաշղթայ, հարաւէն Կորդուած լեռ, արեւելքէն՝ Ուրմիոյ լիճ, Արաքս եւ Ղարատաղի լեռներ, արեւմուտքէն եւ հիւսիսարեւմուտքէն՝ Անդիպոնտական եւ Անդիտաւրոսեան լեռներ։ Պատմական Հայաստանի տարածութիւնն է …

Read More »

Սփիւռքահայ Երիտասարդութիւնը – Տագնապներ եւ Ակնկալութիւններ

Սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը կ’ապրի դժուար պայմաններու մէջ։ Անոր վրայ ուժգնօրէն կր ճնշեն կեանքի անմիջական պահանջքներն ու ձգտումները, եւ երիտասարդութիւնը կր շուարի. ան կը տատանի ազգայինի ու միջազգայինի միջեւ, ընկերայինին ու քաղաքականին, ինչպէս նաեւ յեղափոխականին ու ոչ-յեղափոխականին: Սակայն, պէտք չէ մոռնալ, թէ սփիւռքի մէջ ապրող հայութեան պայքարը ընկերային չէ, քաղաքական է։ Սփիւռքահայ …

Read More »

Հայ Հին Թարգմանութեան Սկիզբը

Բառարանային պարզ բացատրութեամբ թարգմանել կը նշանակէ «վերածել զբանն ի միոյ լեզուէ յայլ», նաեւ կը նշանակէ «մեկնել, ճառել, պատմել»: Ուրեմն հայ գիրերու ստեղծումէն (405թ.) անմիջապէս յետոյ, հայկական ինքնուրոյն գրականութեան բազմակողմանի զարգացման հետ զուգահեռ, Հայաստանի մէջ բուռն թափով կը սկսի զարգանալ նաեւ թարգմանական գրականութիւնը, որուն մշակութային արժէքը, ինչպէս ճիշդ կերպով կը նշեն …

Read More »

Հայ Գիրերու Ստեղծման Պատմաքաղաքական Դրդապատճառները

Մեսրոպ Մաշտոց հմտացած է յատկապէս յունարէն եւ ասորերէն լեզուներու մէչ, ապա ծառայութեան մտած է Վաղարշապատի արքունի Դիւանատունը՝ զինուորական քարտուղարի պաշտօնով: Այստեղ պալատական գրատուներուն եւ մատենադարաններուն մէջ՝ երիտասարդ Մեսրոպ Մաշտոցը կարելիութիւն ունեցած է աւելի խորացնելու իր գիտելիքները: Նաեւ Վաղարշապատի մէջ է որ Մեսրոպ Մաշտոց դարձած է հոգեւորական եւ 390ական թուականներու սկիզբները՝ …

Read More »

Ինչպէս Ըլլալ Լաւ Առաջնորդ

   Ով է Առաջնորդը.- Առաջնորդ բառին իմաստը մինչեւ 20-րդ դարու կիսուն ընդունուած էր այն հիմամբ, որ ան անմիջապէս կապակցութիւն ունի խնդրոյ առարկային հետ այսինքն առաջնորդ սահմանուած կ՝ըլլայիր ի ծնէ կամ քու ընտանիքիդ, ընկերութեան մէջ գրաւած դիրքիդ շնորհիւ կամ ալ ակներեւ որոշ յատկութիւն մը ունենալդ համար: Ասոնցմէ ոմանք իրականութիւն ըլլալով անդերձ …

Read More »

Ղեկավար Խմբապետի Յատկանիշերը

            ա. Մտապատկեր.- Ղեկավար խմբապետը պարտաւոր է հետեւողականօրէն իր մտապատկերը յստակացնել եւ զայն փոխանցել իր օգնականներուն: Արդարեւ երբ ան կը ձախողի իր այս դերին մէջ, օգնականներուն հաւատարմութիւնը եւ աշխատանքի աշխուժութիւնը աստիճանաբար կը տկարանայ եւ այս մէկը կ’ազդէ կազմակերպութեան ընդհանուր կառոյցին եւ ուժականութեան:   բ. Դատողութիւն.-           Յատկանիշ մը, որ …

Read More »

Արցախը Մինչեւ 1920

Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ կարեւոր երեւոյթներէն է քրիստոնէութեան տարածումը մեր երկրին մէջ եւ նոր հոսանքի ընդունումը, որպէս պետական կրօն: Բնականաբար այդ իրողութիւնները ընդգրկեցին նաեւ Արցախ աշխարհը եւ միանգամայն նոր հուն ստեղծեցին մեր ժողովուրդի այդ հատուածի պատմական ճակատագրի վրայ: Ինչպէս յայտնի է, քրիստոնէութիւնը մուտք գործած է Հայաստան Թադէոս առաքեալի կողմէ: Երբ …

Read More »

Ցեղասպանութեան Տնտեսական Դրդապատճառները

            Թեւակոխած ենք ու անցած հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակը, հարկ է մեզի վերապահել զգացական երեւոյթները եւ որպէս մղիչ ուժ միջազգային հանրութեան ներկայանալ վաւերական եւ փաստացի հիմքերով:             Հարկ է փնտռել բարոյական կորուստին հետ զուգահեր հայկական տնտեսական կորուստը ու զայն մեկնակէտ ընդունելով անցնիլ պահանջատիրական պայքարին:             Լուսարձակի տակ պէտք է ձգել …

Read More »

Ղեկավարութեան Արտաքին Յարաբերութիւնները

            Արտաքին յարաբերութիւնները ղեկավարութեան մը կիրարկած գործողութիւններն են, որոնք կը հիմնուին ղեկավարութեան պարտականութիւններուն եւ յատկութիւններուն վրայ: Ունին երկու բաժին՝ մասնակի եւ ամբողջակի: Մասնակին կ’ընդգրկէ ներքին խնդիրները, իսկ ամբողջակին՝ լրացնելէ ետք ներքին կազմուածքը, կ’անցնի ուղղակի եւ ըստ կարիքի պահանջուած յարաբերութեան:             Արտաքին յարաբերութիւնները արդի ղեկավարութեան գիտութիւններու մէկ մասնիկն են, բոլոր կիրարկումները …

Read More »