Home / Ա / Նիւթեր / Գաղափարական

Գաղափարական

Ազգի Ըմբռնումը

          Ազգը մարդկային պատմութեան ամէնահին շրջաններուն իսկ գոյութիւն ունեցած երեւոյթ մըն է, սակայն ընկերաբանները չեն անդրադարձած անոր եւ որեւէ վերլուծումներ կամ ուսումնասիրու-թիւններ չեն ըրած 19րդ դարէն առաջ:          Կարգ մը ընկերաբաններու կողմէ ազգ կամ ժողովուրդ ըմբռնումները ժխտելի դարձած են իսկ՝ ուրիշներու քով անհասկնալի, իսկ ոմանք բացատրած են որպէս հոմանիշներ, սակայն …

Read More »

Զարգացում, Ազատութիւն եւ Գիտակցուած Պատասխանատուութիւն

        Ազատութիւնը կը մնայ գլխաւոր առանցք զարգացած եւ մշակուած մարդու մտածումներուն, խօսքին, աշխարհահայացքին, մտաթռիչքներուն, երազներուն, անծանօթ հորիզոններ արշաւելու եւ նուաճելու փորձերուն, հեռանկարներուն…: Անոր համար ազատութեան ձգտումը, հոգեմտաւոր կաշկանդումներէ ձերբազատումը շատ աւելի կը նշանաւորուին քան ինքնութեան որոնումը, ինքնաճանաչողութիւնը:          Պարզ բացատրութեամբ՝ զարգացումը կը մնայ անկատար եւ ապազդեցիկ առանց ազատութեան, իսկ ազատութիւնը՝ …

Read More »

ՀԱՅ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ (2)

Դ)ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆը,                                          կազմուեցաւ Թի‎ֆլիսի մէջ, 1890ին: Ան կը գտնուէր հաւաքական մէկ դրօշի տակ համախմբել Կովկասի թէ երկրի մէջ գործող յեղափոխական բոլոր կազմակերպութիւններն ու խումբերը, միասնական ճիգերով առաջ մղելու համար …

Read More »

ՀԱՅ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ (1)

ՀԱՅ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Արդիական իմաստով հայ քաղաքական կուսակցութիւնները ծնունդ առած են միայն 19րդ դարու վերջին շրջանին: Հայոց Պատմութեան մէջ կը յիշատակուին կէս կրօնական-հերձուածային բնոյթի, կէս ընկերային բնոյթի շարժումներ, ինչպէս ի մասնաւորի՝ 7րդ 9րդ դարերուն Պաւլիկեան շարժումը եւ 9-րդ 10-րդ դարերուն Թոնդրակեցիներու շարժումը: Գոյութիւն ունեցած են նաեւ քաղաքական հոսանքի եւ ազդեցութեան հակադրութիւններ …

Read More »

ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

            Բոլոր ընկերութիւններուն մէջ ընդհանրապէս տեղի ունեցած է շահագործութիւն, սակայն որքան կը զարգանան այդ ընկերութիւնները այնքան կը բարդանան շահագործման երեւոյթները: order essay online – Ընկերվարութիւնը, որպէս միջազգային վարդապետութիւն, ցայտուն դարձաւ 18-րդ դարուն, որպէս երազային կամ ցնորական ընկերվարութիւն, որուն գլխաւոր արտայայտիչներէն էին անգլիացի Թովմաս Մոր եւ Ֆրանսացի Սան-Սիմոն: Սակայն անոնք չունէին …

Read More »

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

Յեղափոխութեան սահմանում Յեղափոխութիւնը իրաւազուրկ եւ ճնշուած ամբոխներու զայրոյթի բնական պոռթկումն է: Ան ցանկալի երեւոյթ չէ անպայման, քանի յաճախ կարեւոր թիւով զոհեր կը պահանջէ, եւ եթէ ժողովուրդ մը ի վիճակի է առանց յեղափոխութեան, այսինքն՝ բարեշրջումով հասնելու իր առաջադրանքներուն, ցանկալի է յեղափոխութենէ խուսափիլ: Բայց երբ ուրիշ ելք չկայ, յեղափոխութիւնը կը դառնայ անխուսափելի …

Read More »

ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ

ՄԱՐԴԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅԱԿԵՐՏՈՒՄ, ՀԱՅՐԵՆԱԿԵՐՏՈՒՄ paper writing             Գաղափարապաշտութիւն, սեփական անձի ամբողջական նուիրումներով լրացուած: Գործունէութիւն, ուժականութիւն, մարտունակութիւն, արիութիւն: Վճռակամութիւն եւ զոհաբերութեան անսահման պատրաստակամութիւն՝ հաւաքական նպատակներու իրականացման ճամբուն վրայ: Անշահախնդրութիւն, ուղղամտութիւն, պարկեշտութիւն, համեստութիւն, ընկերական փոխադարձ սէր ու գուրգուրանք: Կարգապահութեան ոչ միայն լոկ կանոնական, այլ էապէս յեղափոխական բարոյական ըմբռնում:           Այսպէս բանաձեւուած է դաշնակցական …

Read More »

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԲԱՑԱՐՁԱԿ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ             Ազատութիւն եւ ազատագրութիւն արտայայտութիւնները յաճախակի կրկնութեամբ հասարակ մակերեսայնութեան մը մէջ ինկած են: Ժամանակաւոր բաւարարութիւններ եւ կացութիւններ ազատականութեան անունին տակ, մարդոց նայուածքներու հիմնական արժանիքներէն վրիպած են երբեմն, հիմնուելով այն սահմանումին վրայ թէ ազատութիւնը կամովին ինքզինք հարազատ կացութեան մը ենթարկելու կարելիութիւնն է: Իրողութիւնը այն է, որ ենթակայական անհրաժեշտութիւնն …

Read More »

ՑՆՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՑՆՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՎԱՐՈՒԹԻՒՆ computer repair softwareԸնկերվարութեան հնագոյն պատկերացումը կը նկատենք հին Յունական առասպելներու մէջ, ի մասնաւորի Պղատոնի մօտ: Առաջին անգամ ընկերվարութեան մասին, այսինքն, համայնական սեփականութեան մասին կը խօսի Անգլիացի Թոմաս Մօրը (1473-1535) իր «Ուտոպիա» գործին մէջ: Անոր կը յաջորդէ Թոմասօ Քամբանէլա, իր «Արեւի Քաղաք» գործով (1568-1639) կը ներկայանայ իրաւազրկուածներու որպէս պաշտպան: …

Read More »

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ 25 ՅՈՒԼԻՍ 1897.

25 ՅՈՒԼԻՍ 1897. ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ՇՏԿԵՑ ՀԱՅՈՒՆ ՄԷՋՔԸ 25  Յու­լիս  1897. Յու­լիս 25ը շա­տոնց նուա­ճած է իր բա­ցա­ռիկ տե­ղը հայ ժո­ղո­վուր­դի հե­րո­սա­կան խո­յան­քը մարմ­նա­ւո­րած ան­մո­ռա­նա­լի եւ յա­ւէտ պաշ­տե­լի թուա­կան­նե­րու շար­քին: 114 տա­րի առաջ, Յու­լի­սի այս օրը, Դաշ­նակ­ցու­թեան կազ­մա­կեր­պած ֆե­տա­յա­կան մե­ծա­թիւ ար­շա­ւա­խում­բը պատ­մու­թիւն կեր­տեց հա­յոց հո­ղին վրայ: 24-էն 25 Յու­լի­սի լուս­ցող …

Read More »