Home / Գ / ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ / ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ 2

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ 2

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ

Գիտնալ հասկացողութիւնը ունի բազմաթիւ երեսներ, որոնցմէ մէկուն  անդրադառնալովպիտի հասնինք երկրորդի մը:

  • Առաջին տեսակը իրմէջ կը պարունակէ մարդու հոգեկան աշխարհէն դուրս ինկող, արտաքին նիւթեղէն աշխարհի  մաս կազմող երեւոյթները: Օրինակ՝ ուսողութիւնը,  բնական գիտութիւնները եւ կիրարկեալ գիտութիւնները: Այս գիտութիւններու միջոցաւ է, որ մարդիկ ձեռք կը բերեն  ծանօթութիւններ (տեղեկութիւններ) եւ զանոնք կ՛օգտագործեն նիւթեղէն աշխարհի մէջ աւելի բարեկեցիկ ու ապահով կեանք մը ապրելու:
  • Այս գիտութիւններունմէջ, տարբեր մակարդակի վրայ կան՝ պատմական, քաղաքական, ընկերային եւ փիլիսոփայական գիտութիւնները, որոնք կը վերլուծեն մարդու կեանքը, ապրելակերպը, օգտագործած միջոցառումները, անհատ-ընկերութիւն փոխ յարաբերութիւնները հիմնուելով առարկայական, նիւթեղէն աշխարհի տուեալներուն վրայ: Այս վերջին գիտութիւններու խմբակն է, որ մեզ կը մօտեցնէ մտածելու մեր մասին, որպէս մարդ, այլ խօսքով՝ մեզ առիթ կը ստեղծենխորհելու ինքնահասկացողութեան եւ ինքնըմբռնման՝ ինքնաճանաչման մասին:

 

Ø  Ինքզինք ճանչնալ կը նշանակէ.-

§ Իմանալ մեր գոյութեան կարեւորութեան մասին:

§ Ծանօթանալ մեր կարողութիւններուն ու անոնց յայտնաբերման զարգացման եւ օգտագործման լաւագոյն առիթներուն:

§ Գիտնալ ի՞նչ է կամ ի՞նչպէտք է ըլլայ մեր դերակատարութիւնը այս կեանքին մէջ:

§ Արժեւորել մեր անձը, կատարած աշխատանքը եւ արտայայտութիւնները աւելի լաւին հասնելու նպատակաւ:

Ø  Ի՞նչու ինքնաճանաչել:

Ø  Որովհետեւ.-

§ Ինքնաճանաչումով կրնանք դիմադրել մեզի ուղղուած անտեղի քննադատութիւնները,եւ որոշել գովասանքներու տեղի, թէ անտեղի ըլլալը:

§ Ինքնաճանաչումով է, որ կրնանք յաղթահարել փորձութիւններնու ձախողութիւնները  եւ աւելի մեծ ինքնավստահութեամբ կը կատարենք յանձն առնուած պարտականութիւնները եւ կ՛իրագործենք մեր նպատակները:

Ø  Ինքնաճանաչումը շարունակական գործողութեան բնոյթըունի, որովհետեւ.-

§ Մարդ արարածը միշտ ենթակայ է փոփոխութեան: Կեանքի զարգացման ընթացքին, մարդիկ կը փոխենիրենց ֆիզիքական կազմուածքը, կը կրեն ընկերային շրջանակի, ընտանիքի, ուսման, գործի, ճամբորդութիւններու, տնտեսական պայմաններու  եւ նման վիճակներու ազդեցութիւնները: Մեկնելով այս բոլորէն, անոնք կը վերամշակեն իրենցմտքերը, իրենց անձերուն մէջ կը գոյանան նոր գաղափարներ եւ տակաւին չլուծուած հանելուկներ ու խնդիրներ:Օրինակ՝«այսպէս կը մտածէի…, երբ այս դէպքը…, այս գիրքիընթերցումը…, ասինչին հետ յարաբերութիւնս զիս մղեցին տարբեր ունորձեւով խնդիրը տրամաբանելու եւ ինքզինքս տարբեր ձեւովըմբռնելու եւ ներկայացնելու»:

§ Մարդ արարածը  խրթիններքին ապրումներու աշխարհ մըն է: Այդ ապրումները, յուզումներն ու կարողութիւնները թաքուն ներաշխարհէն նիւթեղէն աշխարհին արտադրելը այնքան ալ հեշտ չէ:Օրինակ.-

o    Ես կը սիրեմ զաւակս, բայց այդ սէրը բառերով ամփոփելը ճիգ կը պահանջէ:

o   Մտքիսմէջ երաժշտութիւն մը կայ, բայց անիկա թուղթի տալը երկար ժամանակ կ՛ուզէ:

o   Ունիմ մեծ ծրագիր մը, սակայն անոր մասին չեմ գիտերխօսիլ, վարչական ընկերներս համոզելու:
Այս բոլորը կը պատահին, որովհետեւ մարդու ինքնութիւնը կը նմանի  հողին: Որքան խնամես զայն, աւելի բերրի կը դառնայ:Մարդու կեանքը կարելի է նմանցնել այն ծովուն, որուն վրայէն շարժող ալիքները ամէն անգամնորձեւկու տան անոր:

 

Ø Կը հետեւցնենք, թէ պէտք է շարունակաբար վերաքաղենք մենք զմեզ, սակայն ո՞ւր կը սորվինք վերաքաղելու՝ ինքնաճանաչման՝ արուեստը:Ոչ մէկ տեղ, բացի մեր կեանքի ընթացքին քաղած փորձառութենէն եւ պատահած զարգացումներէն: Կեանքի ընթացքին, կրնանք աւելի լաւ  ճանչնալ մեր անձը, իրմէջ  բանտուած զգացումներն  ու կարողութիւնները: Վերջապէս մենք այն ենք, ինչ կ՛ուզենք ըլլալ:Ինչպէս նաեւ, կրնանք մնալ այն դիրքին վրայ, ուր կ՛ուզենք մնալ:

 

Ø Ի՞նչ կը տարբերի բարձր ինքնաճանաչում ունեցող անձը միւս մարդոցմէ:

Ան՝

o  Կը հաւատայ Աստուծոյ գոյութեան, եւ յաճախ Տիրոջ հետ կը բաժնէ իր հարցերը, գործած դերութիւններն ու նուաճումները:

o  Կը սիրէ նոր մարդոց հանդիպիլ:

o  Մեծ կարեւորութիւն չի տար զինք քննադատողներուն:

o  Ունի չարը բարիէն զանազանելու գիտակցութիւնը:

o  Կեանքը հարուստ ու աւելի լաւ կը զգայ՝ փորձութիւններու դժուարութիւններ դիմադրելէ ետք:

o  Իր ներկայութիւնը հաճելի է շրջապատին համար:

o  Իր ներկայացուցած մտքերը գրաւիչ են ու խօսքերը‎` լսելի:

o  Կը նմանի այն մաքնիսին, որիր լաւատեսութեամբ իրեն կը քաշէ  մեծ առիթները:

o  Ունի վստահելի ընկերներ ու հարազատներ, որոնց կը դիմէ, երբ օգնութեան կարիքը զգայ:

o  Յաճախ կը կրկնէ «Կը կարծեմ, թէ կրնամ կատարել» արտայայտութիւնը:

Ø Ի՞նչ են սահմանափակ ինքնաճանաչում ունեցող մարդուն յատկանիշները:Ան՝

o  Հաւատք չունիիր անձին:

o  Երբեմն անհաւատ է Աստուծոյ հանդէպ:

o  Վստահութիւն չունի ուրիշներու, երբեմն ալ՝ իր ան‎ձին:

o  Ձախող կը հռչակէ ինքզինք, նախքան գործի ձեռնարկելը:

o  Դժուար, որներէ ինքզինք՝ իր գործած դերութեան համար:

o  Երբեմն սխալին գինը մինչեւ կեանքին վերջը կը վճարէ::

o  Կը կարծէ, թէ երբեքպիտիչի հասնի այն դիրքին, զոր կը ցանկայ:

o  Կը վախնայ (կ՛ամչնայ) ցոյց տալու գիտցածը:

o  Կը կարծէ թէ մերժուած է իրիսկ շրջապատէն:

o  Կեանքէն գոհ չէ:

o  Կը նախընտրէ առանձնութիւնը:

o  Շատ կը գանգատի ու շատ կը քննադատէ:

o  Ամէն բան զինք կրնայ մտահոգել:

o  Ոչ մէկ փոփոխութիւն կը յառաջացնէ կեանքին մէջ:

o  Յաճախ կը կրկնէ «Երանի այսինչին տեղը ըլլայի…, չեմ կրնար…» արտայայտութիւնները:

Ø Ի՞նչպէս կրնաս աւելի լաւ ճանչնալ անձդ:

o  Սկսի՛րներաշխարհէդ: Մաքրէ՛ զայն բոլոր քանդող քննադատութիւններէն: Դուն աւելի լաւ կը ճանչնաս անձդ քան ուրիշները:

o  Որոշէ՛ թէ ինչ են քու նախասիրութիւններդ. աշխատի՛ր զարգացնել ու դուրս բերել զանոնք: Այն ատեն պիտի զգաս, թէ դուն կարող անձ մըն ես եւ աւելի հաստատ պիտի ընթանաս իրագործելու երազներդ:

o  Գիտցի՛ր կարողութիւններուդ սահմանները: Կարեւոր չէ բացառիկ մարզիկ մը ըլլալ, կամ քաղցր ձայն ունենալ: Իւրաքանչիւրս ունիիրեն յատուկ անձնաւորութիւն եւ աշխարհահայեցողութիւն, որուն միջոցաւ շատ բան կրնայ կատարել:

o  Եղի՛ր իրապաշտ եւ ըստայնմ ծրագրաւորէ՛ նպատակներուդ հանգրուանները:

o  Շարունակ խորհէ՛ բնաւորութեանդ եւ գործերուդ մասին:  Արդարութեամբ դատէ՛ անձդ, ճշդէ՛ իր լաւ ու վատ կողմերը: Արժեւորէ ՛ դուն քեզ եւ ինչու չէ վարձատրէ զայն:

o  Մտահան մի՛ ըներ, թէ կարելի չէ բոլորը գոհացնել: Վերջապէս մեզմէ իւրաքանչիւրը արժեւորման իրձեւըունի:

o  Հեռացի՛ր յուսահատներէ. մի՛ ազդուիր անոնց յոռետեսութենէն, դժգոհութիւններէն ու քննադատումներէն:

o  Մի՛ բաղդատեր անձդ ուրիշներուհետ: Օգտուի՛րուրիշներու գործերէնու փորձառութենէն, ըլլալու այն ինչոր դուն կ՛ուզես ըլլալ:

o  Սորվի՛ր ձախողութիւններէդ՝ յաջողութիւնը կերտելու համար:

o  Օգնէ՛ ուրիշներուն, որովհետեւ այդ բարիքը ամէնէն առաջ ներքին աշխարհիդ կը դառնայ:

o  Ամէն օր, ժամանակ տրամադրէ՛ մտածելու արարքներուդ եւ նպատակներուդ համահունջ ըլլալուն մասին: Նստի՛ր դէմ առ դէմ անձիդ հետ ու հարցաքննէ զայն:

o  Հեռու մնացի՛ր կամ մի՛ ազդուիր այն պատկերներէն, որոնք անուղղակիօրէն քեզի կը հրամցուին ՄԻՏԻԱՅԻ միջոցաւ, քեզ անոնց նմանցնելու նպատակաւ:

o  Մի՛ հեռանար քեզ սիրողներէն եւ մանաւանդ Աստուծմէ, որպէսզի մնաս հոգեպէս առողջ, հաւատքով լեցուն լաւատես անձ մը:

o  Մարդիկ երկու տեսակ են: Առաջինը կ՛ըսէ.- «Երանի թէ կարենայի ընել կամ ունենայի»: Երկրորդը կ՛ըսէ.- «Կրցայ ընել, ուրախ կը զգամ ու վաղը աւելին պիտի ընեմ»:

 

Այս երկրորդը կրնաս ըլլալ, ԴՈՒՆ, եթէ ինքնավստահ ըլլաս: Ինքնավստահ ըլլալու համար պէտք է լաւապէս եւ շարունակաբար ճանչնաս մէջդ անծանօթ ու բազմաթիւ կարողութիւններ ունեցող անձդ:

 

Ծանօթ.- Որքան բարձր ըլլայ հարցախոյզի պատասխաններուն տոկոսաւորումը, այնքան բարձր ինքնաճանաչում ունեցող անձ‎ մը կրնաս համարուիլ: Հարցախոյզը կարելի է կատարել երկու անգամներ: Նախքան նիւթը ընթերցելդ՝ ճշդելու իրավիճակդ. եւ անկէ ետք, ճշդելու համար, թէ դուն ինչպէս կ՛ուզես տեսնել ԵՍդ վաղը:

Պատրաստեց‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎`‎‎‎‎‎‎Գարօլին Մսրիէ .Սերոբեան

Օգտագործուած աղբիւրներ:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ.ի մէկ աշխատասիրութիւնը:

www.wikipedia.com

www.wikihow.com

 

 

 

About talar

Check Also

ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ (1)

  common application essays ՍՈՎՈՐՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ Ինչ է Սովորութիւնը ? Սովորութիւնը կարելի է բացատրել ուղեղային …