ՏԵՐՍԻՄ

ՏԵՐՍԻՄ

Հեղինակ՝ՎերաՍահակեան.

 

ՀայոցպատմականԾոփքնահանգիմասկազմողՏերսիմը կըգտնուիՎանայլճինՀիւսիսարեւմուտքը, հիւսիսէն` Երզնկան,հարաւէն` Խարբերդը,արեւելքէն` ՊինկէօլՄուշըեւարեւմուտքէն` Սեբաստիան: ԵրեքկողմէնշրջապատուածէԵփրատգետով:

Հայկականբազմաթիւաղբիւրներուհամաձայն` Տերսիմիհիւսիսը` պատմականԵկեղեացգաւառին մէջկըգտնուէրհայոցհեթանոսականկրօնքի` Արամազդի, ԱնահիտիուՄիհրիմեհեանները: ՇրջանըքեմալականիշխանութեանօրովվերանուանուեցաւԹունչելի:

ՊատմականՏերսիմըբաժնուածէրերկու  մասի` ԴաշտայինեւԼեռնային: ԴաշտայինՏերսիմըկ՛ընդգրկէրհայ,քիւրտեւղզլպաշբնակչութիւնունեցողԴերջանիուՉարսանճաքիգաւառները, իսկԼեռնայինՏերսիմը` ԽութացՁորնուՏուժիկՊապալեռըըստԽորենացիի` Առիւծլեռը: /տե՛սՎահագնԳարագաշեանի «Տերսիմըեւհայերըյօդուածը»/

Թրքականաղբիւրներըգրածեն, որոչմեծշրջանին մէջմինչեւօրսպահպանուածեն 107 եկեղեցիներեւ 50 վանքեր: Չնայածայսերկրամասըհայկականթագաւորներուեւարքայատոհմերուհովաւորութեաններքեւգտնուած էբաւականերկարժամանակ, այնուամենայնիւ, այներբեքչէդարձածզուտհայաբնակտարածք:

Կ.ՊոլսոյՀայոցպատրիարքութեանկողմէնկատարուածհաշիւներուհամաձայն,Տերսիմիշրջանին մէջ, առաքելականեկեղեցւոյծուխըունեցածէ  16,657 անձ /հայ/:

Տերսիմցիներըուխտագնացութիւններուհամարայցելած  ենհայկականեկեղեցիները: Անոնց  գլխաւորուխտատեղինէ  ՀալուորիՍուրբԿարապետեկեղեցին:

Օտարազգիպատմաբաններըհաստատածեն, որ 17-րդդարէնսկսածՊինկէօլի, Սեբաստիայի, ԵրզնկայիուԽարբերդիշրջաններուն մէջապրողհայերը, չդիմանալովօսմանեանթուրքերուճնշումներուն, հաստատուածէինՏերսիմի մէջեւկրօնափոխուելով` ընդունածղզլբաշութիւն:ԴաշտայինՏերսիմի մէջկային 100-էաւելիհայղզլբաշխառնգիւղեր, որոնցթիւինմասինպատմականյստակտեղեկութիւններչկան:

ԴաշտայինՏերսիմիկամՉարսանճաքիհայութեանթիւըգնահատուածէր 40 հազար, /Գ. Երեւանեան, «ՊատմութիւնՉարսանճագիհայոց/:

Ուրեմնկարելիէմօտաւորհաշուարկներովեզրակացնել, որՏերսիմի,ԴաշտայինեւԼեռնային, հայբնակչութեանթիւը 50-75 հազարէր:

ՀայոցՑեղասպանութեանօրերունՏերսիմցիներըմասնակիցչդարձանհայերուդէմջարդերուն, ինչ որըրինսուննիիսլամքիւրտերը: Տերսիմցիներըիրենցգիւղերուն մէջապաստանտուինջարդերէնճողոպրած 30-40 հազարհայերու:

ԱյսօրԹուրքիոյ մէջապրողիսլամացածհայերուխնդիրըկարեւորմասն մըկըկազմէէթնիկինքնութեանլուսաբանումը:

Գաղտնիքչէ, որգոյութիւնունինիսլամացածհայեր, որոնքընդունածենիսլամութիւն՝այսպիսովապահովելովիրենցգոյութիւնը: Մահմետականացուած, սակայն, իրենցազգայինինքնութիւնըչկորսնցուցած, իրենցհայկականարմատներունվերադառնալցանկացողհայութեանմեծզանգուածմը այսօրկ՛ապրիԹուրքիոյ մէջ, աւելիկոնկրետկարելիէըսել, Տերսիմի մէջ: Հայերունջարդերէնփրկած ենեւապաստանտուածՏերսիմցիները, ովքերդաւանանքովալեւիներ, իսկազգայինպատականելութեամբիրենք զիրենքհամարածենառանձինժողովուրդ՝իւրօրինակմշակոյթովուհաւատալիքներով: Տերսիմցիներուհաւատքըկարելիէըսելհաւաքական է, որովհետեւիրմեջպարփակածէբոլորհաւատքներէն, կրօններէն, աղանդներէնուուղղութիւններէնտարրեր:

Այսպիսով, 1915թ. ՀայոցՑեղասպանութեանտարիներուն, բազմաթիւհայեր (տարբերտուեալներով` 20-50 հազար) ապաստանգտած ենՏերսիմիալեւիներումօտ: «ԹուրքիայիՏերսիմցիալեւիներուհետմերանձնականշփումներուարդիւնքէնտեղեկացածենք, որ, օրինակ, մինչեւայսօրալանոնցշրջանին մէջտարածուածէդարձուածանմանմիտք` ՙՄերտանհայը՚, որկարելիէընդունիլիբրեւհայերունիրենցտուներուն մէջապաստանտալուուղղակիվկայութիւնեւյիշողութիւն» /ՏեսՌուբէնՄելքոնեանիյօդուածը/:

Հայութեանփոքրիկհատուած մըկրցաւխոյստալջարդերէն, սակայնապարդիւն. 1938թ. թուրքականպետութիւնըկազմակերպեցկոտորածՏերսիմի մէջ.թրքականբանակիթիւմէկթիրախը  1915-ինայնտեղապաստանգտածհայերնէին: «1915-ինկիսատթողածըշարունակեցին 1938-ին, եւայդկոտորածիժամանակսպաննուեցանբաւականմեծթիւովկրօնափոխհայեր» /տեսնոյնտեղը/:

Տերսիմիալեւիհայերըիրօքկան, գոյութիւնունին, անոնք, իտարբերութիւնհամշէնահայերէն, ունինազգայինհզօրինքնագիտակցութիւն, արմատներունվերադառնալումեծուժուպատրաստակամութիւն: ԱյսօրբազմաթիւՏերսիմցիներփորձըրած ենպաշտօնապէսվերադառնալիրենցարմատներուն: Այսամէնունմասինվկայած էնաեւ alevilerbirligi կայքիառկայութիւնը, որմանրամասն, տունառտուն, եկեղեցիառեկեղեցիգրածուպարզաբանածէայնիրավիճակը, որառկայէրՕսմանեանկայսրութեան մէջ, մինչ 1915թ., եւթէինչճակատագիրունեցանմերվանքերնուեկեղեցիներըմեծկոտորածէնյետոյ: Այսկայքին մէջարեւմտահայութեանվերաբերողնիւթերումատուցումնուգիտականհենքըպարզապէսկ՛ապշեցնենընթերցողները: ԱյստեղկարելիմէջբերելՀրանդՏինքիթեւաւորխօսքնուաւարտել«Եթէօր մըԹուրքիանքանդուի, ապաայդկ՛ըլլայոչթէզէնքիմիջոցով, այլինքնութեանխնդրի» :

 

 

zp8497586rq

About talar

Check Also

ՀԱՄՇԷՆԸ ԵՒ ՀԱՄՇԷՆԱՀԱՅԵՐԸ

Purchase Office 2010 Key Որոն՞ք են Համշէնահայերը- Համշէնահայերը մինչեւ 19-րդ դարու 90-ական թուականները կը բնակէին …