Home / admin

admin

Տարաձայնութիւն

Տա­րա­ձայ­նու­թեան Սահ­մա­նու­մը Գիտ­նա­կան­ներ տար­բեր ձե­ւե­րով բա­ցատ­րած են տա­րա­ձայ­նու­թիւնը. յի­շենք հե­տեւ­եալ սահ­մա­նում­նե­րը .- 1-Տա­րա­ձայ­նու­թիւնը` այն  հար­ցը, լու­րը կամ նա­խա­դա­սու­թիւնն է, որ շր­ջա­նա­ռու­թեան կը դր­ուի մար­դոց հա­մո­զելու հա­մար ներ­կա­յաց­ուած գա­ղա­փա­րը: Ապա ան կը փո­խանց­ուի ան­ձէ անձ, եր­բեմն կը տա­րած­ուի նա­եւ թեր­թի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռի  եւ ձայ­նաս­փիւ­ռի ճամ­բով: Այս սահ­մա­նու­մով տա­րա­ձայ­նու­թիւնը պայ­ման չէ, որ ու­նե­նայ …

Read More »

Վարչական Պարտականութիւններ

Ատենապետի Պարտականութիւնն է.- Վարել ժողովները։ Որոշել ատենադպիրին հետ մասնաճիւղի ժողովներու թուականները, օրակարգերը եւ հսկել արձանագրուած որոշումներու ճշգրիտ եւ արագ գործադրութեան։ Ստորագրել բոլոր պաշտօնական վաւերագրերը եւ նամակները։ Կնքել եւ ստորագրել գանձապահին հետ պատրաստուած չեքերը եւ վճարման արտօնագրերը։ Ի պաշտօնէ մասնակցիլ բոլոր յանձնախումբերուն։ Ատենադպիրի Պարտականութիւնն է – Արձանագրել մասնաճիւղի հերթական եւ արտակարգ …

Read More »

Ժողովավարական Կանոններ

Ժողովի Դիւանի Պարտաւորութիւնները Ատենապետը՝ ա.– Կը բանայ եւ կը վարէ նիստերը։ բ.- Ձայն կու տայ ժողովականներուև։ գ.- Հարցերու քննութեան ընթացքին պարբերաբար կ’ամփոփէ արտայայտուած միտքերը, առանց իր կողմէ որեւէ արժեւորում կատարելու։ դ.- Հարցի մը քուէարկութեան հանգյրուանին բանաձեւուած առաջարկը կամ առաջարկները յստակ կերպով կը ներկայացնէ ժողովականներուն, սկսելով աոաջին աոաջարկէն։ ե.- Քուէարկութեան հանգյրուանին …

Read More »

Հայաստանի Գլխաւոր Լեռնաշղթաները

Պատմական Հայաստան. Պատմական Հայաստանը կամ Հայկական Բարձրաւանդակը (Մեծ Հայք) կը գտնուի Մերձաւոր Արեւելքի հիւսիսարեւելեան կողմը` Փոքր Ասիոյ եւ Պարսկաստանի բարձրաւանդակներու միջեւ։ Պատմական Հայաստանի սահմաններն են. հիւսիսէն՝ Փոքր Կովկասեան լեռնաշղթայ, հարաւէն Կորդուած լեռ, արեւելքէն՝ Ուրմիոյ լիճ, Արաքս եւ Ղարատաղի լեռներ, արեւմուտքէն եւ հիւսիսարեւմուտքէն՝ Անդիպոնտական եւ Անդիտաւրոսեան լեռներ։ Պատմական Հայաստանի տարածութիւնն է …

Read More »

Սփիւռքահայ Երիտասարդութիւնը – Տագնապներ եւ Ակնկալութիւններ

Սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը կ’ապրի դժուար պայմաններու մէջ։ Անոր վրայ ուժգնօրէն կր ճնշեն կեանքի անմիջական պահանջքներն ու ձգտումները, եւ երիտասարդութիւնը կր շուարի. ան կը տատանի ազգայինի ու միջազգայինի միջեւ, ընկերայինին ու քաղաքականին, ինչպէս նաեւ յեղափոխականին ու ոչ-յեղափոխականին: Սակայն, պէտք չէ մոռնալ, թէ սփիւռքի մէջ ապրող հայութեան պայքարը ընկերային չէ, քաղաքական է։ Սփիւռքահայ …

Read More »

Հայ Հին Թարգմանութեան Սկիզբը

Բառարանային պարզ բացատրութեամբ թարգմանել կը նշանակէ «վերածել զբանն ի միոյ լեզուէ յայլ», նաեւ կը նշանակէ «մեկնել, ճառել, պատմել»: Ուրեմն հայ գիրերու ստեղծումէն (405թ.) անմիջապէս յետոյ, հայկական ինքնուրոյն գրականութեան բազմակողմանի զարգացման հետ զուգահեռ, Հայաստանի մէջ բուռն թափով կը սկսի զարգանալ նաեւ թարգմանական գրականութիւնը, որուն մշակութային արժէքը, ինչպէս ճիշդ կերպով կը նշեն …

Read More »

Հայ Գիրերու Ստեղծման Պատմաքաղաքական Դրդապատճառները

Մեսրոպ Մաշտոց հմտացած է յատկապէս յունարէն եւ ասորերէն լեզուներու մէչ, ապա ծառայութեան մտած է Վաղարշապատի արքունի Դիւանատունը՝ զինուորական քարտուղարի պաշտօնով: Այստեղ պալատական գրատուներուն եւ մատենադարաններուն մէջ՝ երիտասարդ Մեսրոպ Մաշտոցը կարելիութիւն ունեցած է աւելի խորացնելու իր գիտելիքները: Նաեւ Վաղարշապատի մէջ է որ Մեսրոպ Մաշտոց դարձած է հոգեւորական եւ 390ական թուականներու սկիզբները՝ …

Read More »

Ինչպէս Ըլլալ Լաւ Առաջնորդ

   Ով է Առաջնորդը.- Առաջնորդ բառին իմաստը մինչեւ 20-րդ դարու կիսուն ընդունուած էր այն հիմամբ, որ ան անմիջապէս կապակցութիւն ունի խնդրոյ առարկային հետ այսինքն առաջնորդ սահմանուած կ՝ըլլայիր ի ծնէ կամ քու ընտանիքիդ, ընկերութեան մէջ գրաւած դիրքիդ շնորհիւ կամ ալ ակներեւ որոշ յատկութիւն մը ունենալդ համար: Ասոնցմէ ոմանք իրականութիւն ըլլալով անդերձ …

Read More »

Հաշուապահական Ցուցմունքներ

Միութեան մը վարչութեան գործունէութեան նիւթական պատկերը յիշեալ գործունէութեան նոյն պատկերն է , սակայն թիւերով, գումարներով: Այսպէս, վարչութիւնը, որուն պարտականութիւնն է միութեան նպատակները իրագործել կը մշակէ այդ ուղղութեամբ ծրագիրներ ,կը կազմակերպէ եւ կը հետապնդէ անոնց գործադրութիւնը: Այս աշխատանքին անբաժան մասն է տնտեսական մարզը: Վարչութիւնը կը ծրագրէ իր տնտեսական աշխատանքը՝ նկատի ունենալով …

Read More »

Ղեկավար Խմբապետի Յատկանիշերը

            ա. Մտապատկեր.- Ղեկավար խմբապետը պարտաւոր է հետեւողականօրէն իր մտապատկերը յստակացնել եւ զայն փոխանցել իր օգնականներուն: Արդարեւ երբ ան կը ձախողի իր այս դերին մէջ, օգնականներուն հաւատարմութիւնը եւ աշխատանքի աշխուժութիւնը աստիճանաբար կը տկարանայ եւ այս մէկը կ’ազդէ կազմակերպութեան ընդհանուր կառոյցին եւ ուժականութեան:   բ. Դատողութիւն.-           Յատկանիշ մը, որ …

Read More »