Recent Posts

Տարաձայնութիւն

Տա­րա­ձայ­նու­թեան Սահ­մա­նու­մը Գիտ­նա­կան­ներ տար­բեր ձե­ւե­րով բա­ցատ­րած են տա­րա­ձայ­նու­թիւնը. յի­շենք հե­տեւ­եալ սահ­մա­նում­նե­րը .- 1-Տա­րա­ձայ­նու­թիւնը` այն  հար­ցը, լու­րը կամ նա­խա­դա­սու­թիւնն է, որ շր­ջա­նա­ռու­թեան կը դր­ուի մար­դոց հա­մո­զելու հա­մար ներ­կա­յաց­ուած գա­ղա­փա­րը: Ապա ան կը փո­խանց­ուի ան­ձէ անձ, եր­բեմն կը տա­րած­ուի նա­եւ թեր­թի, պատ­կե­րաս­փիւ­ռի  եւ ձայ­նաս­փիւ­ռի ճամ­բով: Այս սահ­մա­նու­մով տա­րա­ձայ­նու­թիւնը պայ­ման չէ, որ ու­նե­նայ …

Read More »

Վարչական Պարտականութիւններ

Ատենապետի Պարտականութիւնն է.- Վարել ժողովները։ Որոշել ատենադպիրին հետ մասնաճիւղի ժողովներու թուականները, օրակարգերը եւ հսկել արձանագրուած որոշումներու ճշգրիտ եւ արագ գործադրութեան։ Ստորագրել բոլոր պաշտօնական վաւերագրերը եւ նամակները։ Կնքել եւ ստորագրել գանձապահին հետ պատրաստուած չեքերը եւ վճարման արտօնագրերը։ Ի պաշտօնէ մասնակցիլ բոլոր յանձնախումբերուն։ Ատենադպիրի Պարտականութիւնն է – Արձանագրել մասնաճիւղի հերթական եւ արտակարգ …

Read More »

Ժողովավարական Կանոններ

Ժողովի Դիւանի Պարտաւորութիւնները Ատենապետը՝ ա.– Կը բանայ եւ կը վարէ նիստերը։ բ.- Ձայն կու տայ ժողովականներուև։ գ.- Հարցերու քննութեան ընթացքին պարբերաբար կ’ամփոփէ արտայայտուած միտքերը, առանց իր կողմէ որեւէ արժեւորում կատարելու։ դ.- Հարցի մը քուէարկութեան հանգյրուանին բանաձեւուած առաջարկը կամ առաջարկները յստակ կերպով կը ներկայացնէ ժողովականներուն, սկսելով աոաջին աոաջարկէն։ ե.- Քուէարկութեան հանգյրուանին …

Read More »

Հայաստանի Գլխաւոր Լեռնաշղթաները

Պատմական Հայաստան. Պատմական Հայաստանը կամ Հայկական Բարձրաւանդակը (Մեծ Հայք) կը գտնուի Մերձաւոր Արեւելքի հիւսիսարեւելեան կողմը` Փոքր Ասիոյ եւ Պարսկաստանի բարձրաւանդակներու միջեւ։ Պատմական Հայաստանի սահմաններն են. հիւսիսէն՝ Փոքր Կովկասեան լեռնաշղթայ, հարաւէն Կորդուած լեռ, արեւելքէն՝ Ուրմիոյ լիճ, Արաքս եւ Ղարատաղի լեռներ, արեւմուտքէն եւ հիւսիսարեւմուտքէն՝ Անդիպոնտական եւ Անդիտաւրոսեան լեռներ։ Պատմական Հայաստանի տարածութիւնն է …

Read More »

Սփիւռքահայ Երիտասարդութիւնը – Տագնապներ եւ Ակնկալութիւններ

Սփիւռքահայ երիտասարդութիւնը կ’ապրի դժուար պայմաններու մէջ։ Անոր վրայ ուժգնօրէն կր ճնշեն կեանքի անմիջական պահանջքներն ու ձգտումները, եւ երիտասարդութիւնը կր շուարի. ան կը տատանի ազգայինի ու միջազգայինի միջեւ, ընկերայինին ու քաղաքականին, ինչպէս նաեւ յեղափոխականին ու ոչ-յեղափոխականին: Սակայն, պէտք չէ մոռնալ, թէ սփիւռքի մէջ ապրող հայութեան պայքարը ընկերային չէ, քաղաքական է։ Սփիւռքահայ …

Read More »

Հայ Հին Թարգմանութեան Սկիզբը

Բառարանային պարզ բացատրութեամբ թարգմանել կը նշանակէ «վերածել զբանն ի միոյ լեզուէ յայլ», նաեւ կը նշանակէ «մեկնել, ճառել, պատմել»: Ուրեմն հայ գիրերու ստեղծումէն (405թ.) անմիջապէս յետոյ, հայկական ինքնուրոյն գրականութեան բազմակողմանի զարգացման հետ զուգահեռ, Հայաստանի մէջ բուռն թափով կը սկսի զարգանալ նաեւ թարգմանական գրականութիւնը, որուն մշակութային արժէքը, ինչպէս ճիշդ կերպով կը նշեն …

Read More »

Հայ Գիրերու Ստեղծման Պատմաքաղաքական Դրդապատճառները

Մեսրոպ Մաշտոց հմտացած է յատկապէս յունարէն եւ ասորերէն լեզուներու մէչ, ապա ծառայութեան մտած է Վաղարշապատի արքունի Դիւանատունը՝ զինուորական քարտուղարի պաշտօնով: Այստեղ պալատական գրատուներուն եւ մատենադարաններուն մէջ՝ երիտասարդ Մեսրոպ Մաշտոցը կարելիութիւն ունեցած է աւելի խորացնելու իր գիտելիքները: Նաեւ Վաղարշապատի մէջ է որ Մեսրոպ Մաշտոց դարձած է հոգեւորական եւ 390ական թուականներու սկիզբները՝ …

Read More »

Ինչպէս Ըլլալ Լաւ Առաջնորդ

   Ով է Առաջնորդը.- Առաջնորդ բառին իմաստը մինչեւ 20-րդ դարու կիսուն ընդունուած էր այն հիմամբ, որ ան անմիջապէս կապակցութիւն ունի խնդրոյ առարկային հետ այսինքն առաջնորդ սահմանուած կ՝ըլլայիր ի ծնէ կամ քու ընտանիքիդ, ընկերութեան մէջ գրաւած դիրքիդ շնորհիւ կամ ալ ակներեւ որոշ յատկութիւն մը ունենալդ համար: Ասոնցմէ ոմանք իրականութիւն ըլլալով անդերձ …

Read More »

Հաշուապահական Ցուցմունքներ

Միութեան մը վարչութեան գործունէութեան նիւթական պատկերը յիշեալ գործունէութեան նոյն պատկերն է , սակայն թիւերով, գումարներով: Այսպէս, վարչութիւնը, որուն պարտականութիւնն է միութեան նպատակները իրագործել կը մշակէ այդ ուղղութեամբ ծրագիրներ ,կը կազմակերպէ եւ կը հետապնդէ անոնց գործադրութիւնը: Այս աշխատանքին անբաժան մասն է տնտեսական մարզը: Վարչութիւնը կը ծրագրէ իր տնտեսական աշխատանքը՝ նկատի ունենալով …

Read More »

Ղեկավար Խմբապետի Յատկանիշերը

            ա. Մտապատկեր.- Ղեկավար խմբապետը պարտաւոր է հետեւողականօրէն իր մտապատկերը յստակացնել եւ զայն փոխանցել իր օգնականներուն: Արդարեւ երբ ան կը ձախողի իր այս դերին մէջ, օգնականներուն հաւատարմութիւնը եւ աշխատանքի աշխուժութիւնը աստիճանաբար կը տկարանայ եւ այս մէկը կ’ազդէ կազմակերպութեան ընդհանուր կառոյցին եւ ուժականութեան:   բ. Դատողութիւն.-           Յատկանիշ մը, որ …

Read More »

Արցախը Մինչեւ 1920

Հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ կարեւոր երեւոյթներէն է քրիստոնէութեան տարածումը մեր երկրին մէջ եւ նոր հոսանքի ընդունումը, որպէս պետական կրօն: Բնականաբար այդ իրողութիւնները ընդգրկեցին նաեւ Արցախ աշխարհը եւ միանգամայն նոր հուն ստեղծեցին մեր ժողովուրդի այդ հատուածի պատմական ճակատագրի վրայ: Ինչպէս յայտնի է, քրիստոնէութիւնը մուտք գործած է Հայաստան Թադէոս առաքեալի կողմէ: Երբ …

Read More »

Ցեղասպանութեան Տնտեսական Դրդապատճառները

            Թեւակոխած ենք ու անցած հայոց ցեղասպանութեան 100 ամեակը, հարկ է մեզի վերապահել զգացական երեւոյթները եւ որպէս մղիչ ուժ միջազգային հանրութեան ներկայանալ վաւերական եւ փաստացի հիմքերով:             Հարկ է փնտռել բարոյական կորուստին հետ զուգահեր հայկական տնտեսական կորուստը ու զայն մեկնակէտ ընդունելով անցնիլ պահանջատիրական պայքարին:             Լուսարձակի տակ պէտք է ձգել …

Read More »

Ղեկավարութեան Արտաքին Յարաբերութիւնները

            Արտաքին յարաբերութիւնները ղեկավարութեան մը կիրարկած գործողութիւններն են, որոնք կը հիմնուին ղեկավարութեան պարտականութիւններուն եւ յատկութիւններուն վրայ: Ունին երկու բաժին՝ մասնակի եւ ամբողջակի: Մասնակին կ’ընդգրկէ ներքին խնդիրները, իսկ ամբողջակին՝ լրացնելէ ետք ներքին կազմուածքը, կ’անցնի ուղղակի եւ ըստ կարիքի պահանջուած յարաբերութեան:             Արտաքին յարաբերութիւնները արդի ղեկավարութեան գիտութիւններու մէկ մասնիկն են, բոլոր կիրարկումները …

Read More »

Մարքս եւ Ընկերվարութեան Առաջնորդող Ուղին

           Մարքսի իմաստասիրական աշխարհահայացքէն՝ տրամախոհական նիւթապաշտութեան տեսութենէն կը բխի ընկերվարութիւնը առաջնորդող ուղին Մարքսի պատկերացումը:             Ամէն ընկերվարական հոսանք անպայման չի բաժներ տրամախոհական նիւթապաշտութեան մարքսական տեսակէտերն ու հիմնաւորումները: Ոմանք ամբողջութեամբ կը հակադրուին անոնց:             Աւելին ընկերվարութեան առաջնորդող ուղիին, իրենց պատկերացման մէջ, անոնք յաճախ կը հակադրուին մարքսի պատկերացումին:             Պատմական նիւթապաշտութիւնը, որ …

Read More »

Յեղափոխական Հայուհիներ

            «Այն անձը որ իր երիտասարդութեան շրջանին ամուր կերպով չէ կապուած որեւէ մեծ եւ օգտակար գործի, պէտք է ընդունի որ իր երիտասարդութիւնը կորսնցուցած է անարժէք կերպով, որքան ալ այդ երիտասարդութեան շրջանին ունեցած ըլլայ ուրախ եւ քաղցր օրեր»:             Այս խօսքերը կը պատկանին յեղափոխական հայ կնոջ մը՝ Դարիա Գոլոշեանին:             Ինչպէս …

Read More »

Հայկական Հնագոյն Ցեղերն ու Ցեղային Միութիւնները

           Ինչպէս ամէն ժողովուրդի, այնպէս ալ հայ ժողովուրդի կազմաւորման գործընթացը ընդգրկած է երկար ժամանակ, թերեւս հազարամեակներ: Հնդեւրոպացիներու մայր լեզուն կրող ցեղէն անջատուած հայկական ցեղերը տնտեսական եւ քաղաքական գործօններու ազդեցութեամբ համախմբուած եւ կազմաւորուած են իբրեւ ժողովուրդ, ըստ երեւոյթին, մ.թ.ա. երրորդ – երկրորդ հազարամեակներուն: Հասկնալի է, որ հայ ժողովուրդը կազմաւորուած է ոչ …

Read More »

Հայ Ժողովուրդի Կազմաւորումը՝ Հայ ու Օտար Առասպելներուն Մէջ

           Գիտնականները ուսումնասիրելով ժողովուրդներու պատմութիւնն ու լեզուները հասած են այն համոզումին, որ անոնց առանձին խումբերու մէջ կան էական նմանութիւններ: Ուստի, մասնագէտները լեզուները պայմանականօրէն բաժնած են խոշոր լեզուաընտանիքներու եւ անոնց մէջ դասակարգած՝ նաեւ առաւել մօտիկ լեզուները, իբրեւ տուեալ լեզուաընտանիքի առանձին լեզուաճիւղերը:           Աշխարհի խոշոր լեզուաընտանիքներէն մէկը կ’անուանեն հնդեւրոպական, որովհետեւ անոր մէջ …

Read More »

Ազգի Ըմբռնումը

          Ազգը մարդկային պատմութեան ամէնահին շրջաններուն իսկ գոյութիւն ունեցած երեւոյթ մըն է, սակայն ընկերաբանները չեն անդրադարձած անոր եւ որեւէ վերլուծումներ կամ ուսումնասիրու-թիւններ չեն ըրած 19րդ դարէն առաջ:          Կարգ մը ընկերաբաններու կողմէ ազգ կամ ժողովուրդ ըմբռնումները ժխտելի դարձած են իսկ՝ ուրիշներու քով անհասկնալի, իսկ ոմանք բացատրած են որպէս հոմանիշներ, սակայն …

Read More »

Հայ Ժողովուրդը Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի Ընթացքին

Համաշխարհային Առաջին Պատերազմը (1914-1918)       Եւրոպական պետութիւններու յարաբերութիւնները լարուած էին՝ հողային եւ տնտեսական մրցակցութեան պատճառով. իւրաքանչիւր պետութիւն գաղտնաբար պատերազմի կը պատրաստուէր, զինակցութիւններ կը կազմէր: Զինակցած էին Գերմանիա, Աւստրիա, եւ Իտալի.   համաձայնած էին Ռուսիա, Անգլիա, եւ Ֆրանսայ:         Եւրոպա այս գրգռուած վիճակին մէջ էր, երբ 1914 Յունիսին Պոսնիոյ մայրաքաղաք՝ Սարայեւոյի մէջ …

Read More »

Ինքնաօտարացումն ու Քաղաքականութիւնը

           Ինքնօտարացումը հոգեկան հիւանդութիւն է, որ պատճառ կը դառնայ մարդու կողմէն օտար յատկանիշներն ընդունելու ու ընկալելուն որպէս իր էութիւնը:             Ինքնաօտարացած մարդը այն անհատն է, որ հեռացած է իր մարդկային արմատներէն: Այդ կը կատարուի այն ժամանակ, երբ մարդը կրօնական, տնտեսական, քաղաքական եւ կամ մշակութային պատճառներով այլեւս ինքնիր հետ կախում չունի …

Read More »